Różne

Petycje

piątek, 22 kwiecień 2016, 12:54

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Żelechlinek

L.P. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Przedmiot petycji, skan petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach przystapienie Gminy Zelechlinek do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea", 1_2016 24.03.2016 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  ROA.152.1.2016
 2. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach petycja aby Pracownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego (Adresata) wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji - zadania związane z poprawą efektywności energetycznej   -  dokonali analizy wyżej sygnalizowanej problematyki.
W rozumieniu wnioskodawcy - pomocna w dokonaniu przedmiotowej analizy może być załączona opinia prawna - pt. "Wymogi dotyczące znowelizowanych postanowień tzw. ekoprojketu", 2_2016
18.04.2016 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak ROA.152.2.2016
 3. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach utworzenie przez Kierownika JST - "biblioteczki samorządowca" - w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji - stosownie do wzmiankowanej dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt. 7 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.), 3_2016 18.04.2016 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak ROA.152.3.2016
 4. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod katem zachowania standardów otwartości danych, 4_2016 04.10.2016 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak ROA.152.4.2016
 5. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach utworzenie w oficjalnym serwisie internetowym gminy zakladki "Czyste Powietrze",
31.10.2016 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  ROA.152.5.2016
2017 rok
6. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Uwzględnienie wskazanych zapisów w umowie (lub aneksie do umowy) zawartej na 2017 r. pomiędzy gminą a schroniskiem dla bezdomnych zwierząt 26 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.1.2017
7. Szulc-Efekt sp. z o.o.   ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
wyrażenie zgody na podstawie art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Udostępnienie treści wniosku o udzielenie informacji publicznej w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 09 lutego 2017 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak Treść wniosku udostępniono zgodnie z żądaniem Wnioskodawcy
8.  wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Uwzględnienie wskazanych zapisów w umowie (lub aneksie do umowy) zawartej na 2017 r. pomiędzy gminą a schroniskiem dla bezdomnych zwierząt 2_2017   zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.2.2017
9. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach publiczny rejestr  umów 3_2017 03 marca 2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.3.2017
10. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

przystąpienie do konkursu "Podwórko Talentów NIVEA"

4_2017

09 maja 2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.4.2017
Rok 2018
11. Szulc-Efekt sp. z o.o.   ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
wyrażenie zgody na podstawie art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Budowa instalacji fotowoltaicznych na bydynkach użyteczności publicznej

1_2018

16 sierpnia 2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.1.20188

  

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Żelechlinek w 2016 r. 

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Żelechlinek w 2017 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Żelechlinek w 2018 r.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

środa, 01 październik 2014, 13:33

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiar
Pobierz plik (Obwieszczenie Wojta Gminy Zelechlinek.pdf)Obwieszczenie Wojta Gminy Zelechlinek.pdfPaweł Kwiatkowski50 kB
Pobierz plik (PUA_Żelechlinek.pdf)Program usuwania wyrobów zawierających azbestPaweł Kwiatkowski8406 kB
Pobierz plik (ogłoszenie_w_sprawie_azbestu.doc)ogłoszenie_w_sprawie_azbestu.docPaweł Kwiatkowski23 kB
Pobierz plik (wniosek_utylizacja_azbestu.pdf)wniosek_utylizacja_azbestu.pdfPaweł Kwiatkowski35 kB
Pobierz plik (uchwala_w_sprawie_przyjecia_Programu_usuwania_azbestu_i_wyrobow_zawierajacych_azbest_z_terenu_GZ_na_lata_2014-2032.pdf)Uchwała Program usuwania azbestu...Paweł Kwiatkowski37 kB
Pobierz plik (uchwała_w_sprawie_przyjecia_zasad_finansowania_zadan_w_zakresie_realizacji_Programu_usuwania_azbestui_wyrobow_zawierajacych_azbest.pdf)Zasady finansowania Programu usuwania azbestu ...Paweł Kwiatkowski184 kB

Rejestr Instytucji Kultury

piątek, 15 luty 2013, 10:57

Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Żelechlinek, jest art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu, z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żelechlinku),
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiar
Pobierz plik (Rejestr Instytucji Kultury.doc)Rejestr Instytucji Kultury.docPaweł Kwiatkowski68 kB