Informacje na temat stanu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami na terenie Gminy Żelechlinek - 2013r.

czwartek, 18 wrzesień 2014, 10:11

Wójt Gminy Żelechlinek, w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) przekazuje następujące informacje za rok 2013 r.:

 • miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu gminy Żelechlinek: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

 • Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie Maz., ul. Piaskowa 122, 97-200 Tomaszów Maz. - Sortownia odpadów zmieszanych;
 • ZGO Sp. z o.o. instalacja w Pukininie gm. Rawa Mazowiecka, Pukinin 140, 96 -200 Rawa Maz.;
 • PGK Sp. z o.o. Radomsko, instalacja w Płoszowie, ul. Jeżynowa 40, 97-500 Radomsko.

 

 • wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, tworzyw sztucznych, metalu, szkła


Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

 

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Żelechlinek w 2013 r.

-

 28,2%

             

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2013r. Gmina Żelechlinek osiągnęła poziom28,2 % przy minimalnym poziomie na 2013 r., który wynosił 12%.

 • wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach:

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych uegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Żelechlinek w 2013 r.

-

32,4% 

             

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2013r. Gmina Żelechlinek osiągnęła poziom32,4 %ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przydopuszczalnym maksymalnym poziomie50%.

 • Firma Veolia Usługi dla Środowiska Sp. z.o.o.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r.: 30,9%

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 r.: 6,5%

 • Firma JUKO Sp. z o. o.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r.: 51,1%

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 r.: 12,4%

 • Firma Usługowo – Handlowa ISZAS Ireneusz Knap

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r.: 0,0%

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 r.: 0,9%.

 • Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

Na terenie zlokalizowanym przy Oczyszczalni Ścieków w Żelechlinku, ul. Wojska Polskiego 14, 97-226 Żelechlinek funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, objęci przez Gminę Żelechlinek systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w zamian za uiszczoną opłatę mogą dostarczać do PSZOK zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Wykaz Punktów Odbioru Przeterminowanych Leków:

 • Apteka „Św. Antoniego” w Żelechlinku, ul. Jana Susika 5,
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelechlinku, ul. Jana Susika 4.

Wykaz Punktów Zbiórki Zużytych Baterii:

 • Zespół Szkół w Żelechlinku, ul. Witosa 1A,
 • Urząd Gminy w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia 1.


 • Informacje o Zbierających Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny:

Zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu nieruchomości zamieszkałych zajmuje się Gmina Żelechlinek na podstawie zezwolenia wydanego przez Starostę Tomaszowskiego.

Natomiast zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu nieruchomości niezamieszkałych zajmują się następujące firmy posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej:

 • JUKO Sp.z.o.o. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Tryb.
 • Veolia Usługi dla Środowiska S.A Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
 • SITA POLSKA Sp. z.o.o., ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa 4
 • ALBA Ekoplus Sp.z.o.o., ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 • REMONDIS Sp.z.o.o. Oddział Łódź, ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź 7
 • A.S.A. Eko Polska Sp.z.o.o. , ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze 8
 • TONSMEIER Wschód Sp. z.o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiar
Pobierz plik (WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE.pdf)WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE.pdfPaweł Kwiatkowski62 kB