Stan realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 2017