Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Żelechlinek

wtorek, 09 maj 2017, 12:33

  

Ogłoszenie nr 503365-N-2017 z dnia 2017-05-09 r. 

Gmina Żelechlinek: Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Żelechlinek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelechlinek, krajowy numer identyfikacyjny 59064783600000, ul. Plac Tysiąclecia  1 , 97226   Żelechlinek, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 122 712, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks . 
Adres strony internetowej (URL): http://zelechlinek.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
bip.zelechlinek.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
bip.zelechlinek.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 
Adres: 
Urząd Gminy w Żelechlinku; ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek; sekretariat pok. nr 2


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Żelechlinek 
Numer referencyjny: RPR.271.1.2.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest : „Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Żelechlinek”. Zamówienie składa się z następujących części: I. Budowa drogi w m. Julianów: a) roboty przygotowawcze- roboty pomiarowe: ok. 0,54 km, b) remont przepustu- wykopy wyk. na odkład koparkami: ok. 32,00 m3, przepusty rurowe z rur o średnicy 50 cm, c) podbudowa- warstwa górna z kruszywa łamanego, skropienie emulsją asfaltową: ok. 2653,60 m2, d) nawierzchnia- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: ok. 2489,00 m2, e) pobocza- uzupełnienie i zagęszczanie poboczy destruktem: ok. 813,00 m2 II. Przebudowa drogi w m. Feliksów- Lucjanów- Radwanka: 1) Odcinek Feliksów- Lucjanów: a) roboty przygotowawcze- roboty pomiarowe: ok. 1,34 km, b) remont przepustu pod koroną drogi- roboty ziemne: ok. 28,00 m3, c) podbudowa- profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie emulsją asfaltową podbudowy: ok. 5873,90 m2, d) nawierzchnia- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, skropienie emulsją warstwy wiążącej: ok. 5472,50 m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: ok. 5352,00 m2 e) pobocza- przygotowanie podłoża, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, mechaniczne zagęszczanie poboczy: ok. 2007,00 m2 2) Odcinek Lucjanów- Radwanka: a) roboty przygotowawcze- roboty pomiarowe: ok. 1,12 km, b) remont przepustu nad koroną drogi- roboty ziemne: ok. 28,00 m3, c) podbudowa- warstwa górna z kruszyw łamanych, skropienie emulsją asfaltową: ok. 3608,60 m2, d) nawierzchnia- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, skropienie emulsją warstwy wiążącej: ok. 3362,00 m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: ok. 3288,00 m2 e) pobocza- przygotowanie podłoża, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, mechaniczne zagęszczanie poboczy: ok. 1233,00 m2 III. Przebudowa drogi w m. Czerwonka Stara: a) roboty przygotowawcze- roboty pomiarowe: ok. 0,85 km, b) podbudowa- skropienie emulsją asfaltową: ok. 3686,00 m2, c) nawierzchnia- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: ok. 3430,00 m2, d) remonty przepustów: profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie: ok. 3686,00 m2, przepusty rurowe: ok. 4 szt., e) pobocza- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego: ok. 850,00 m2, f) oznakowanie pionowe- pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych: ok. 3 szt. IV. Remont drogi w m. Władysławów: a) roboty przygotowawcze- roboty pomiarowe: 0,72 km, b) podbudowa- skropienie emulsją asfaltową: 1935,90 m2, c) nawierzchnia- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego: 1846,30 m2, d) pobocza- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego: 1077,00 m2, e) oznakowanie pionowe- pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych: 12,00 szt. f) kolizje- regulacja pionowa i wymiana studzienek i zaworów dla urządzeń podziemnych- zawory wodociągowe 8 szt.: 0,80 m3 V. Remont ulicy Kruczkowskiego w m. Żelechlinek: 1) Etap 1- chodniki a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe- roboty pomiarowe: ok. 0,32 km, rozebranie nawierzchni bitumicznych, krawężników, chodników, zjazdów, oznakowania pionowego, b) chodniki- krawężniki betonowe wystające proste: ok. 482,90 m, podbudowa chodników z kruszyw łamanych, nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej: ok. 744,70 m2, c) zjazdy- podbudowa zjazdów z kruszyw łamanych, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej: ok. 187,60 m2, d) oznakowanie pionowe: pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych: 3 szt., e) roboty uzupełniające: - przestawienie i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej: ok. 2 szt., - wykonanie trawników: ok. 200 m2, - regulacja pionowa i wymiana pokryw zaworów wodociągowych 5 szt.: ok. 1,30 m3, - regulacja pionowa studzienek i zaworów- studnie kanalizacji sanitarnej 1 szt.: 0,10 m3, - regulacja pionowa studzienek i zaworów- studnie kanalizacji teletechnicznej 2 szt.: 0,20 m3 2) Etap 2- jezdnia a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – roboty pomiarowe: 0,32 km, b) podbudowa jezdni- skropienie asfaltem podłoża bitumicznego: 1844,00 m2 , c) nawierzchnia jezdni- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: 1965,00 m2, d) zatoka postojowa- roboty ziemne: 20,00 m3 e) roboty uzupełniające: - regulacja pionowa i wymiana pokryw zaworów wodociągowych 8 szt.: 0,80 m3 - regulacja pionowa studzienek i zaworów- wpusty deszczowe 4 szt.: 0,40 m3 - regulacja pionowa studzienek i zaworów- studnie kanalizacji sanitarnej 10 szt.: 1,00 m3 

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6 
 Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 1737433,27 
Waluta: 

PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
  lub dniach: 
lub 
 data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-15 00:00:00 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2017-11-15

     

2017-09-15

     

2017-11-15

     

2017-11-15

     

2017-09-15


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: dla części: I: 300 000 zł II: 1 500 000 zł III: 500 000 zł IV: 450 000 zł V: 500 000 zł 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą określone przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego- kierownik robót budowlanych musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie (warunek wymagany dla każdej części zamówienia), - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej: dla części: a) I: 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na budowie/ przebudowie drogi, o długości min. 500 m każda, b) II: 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na budowie/przebudowie drogi, o długości min. 2400 m każda, c) III: 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na budowie/przebudowie drogi, o długości min. 800 m każda, d) IV: 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na budowie/przebudowie/remoncie drogi, o długości min. 700 m każda, e) V: 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na przebudowie/budowie/remoncie drogi, o długości min. 300 m każda. Wykonawca składający ofertę na dwie bądź więcej części zamówienia musi wykazać: 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na budowie/przebudowie/remoncie drogi, o długości min. 1000 m każda. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej: dla części: I: 300 000 zł II: 1 500 000 zł III: 500 000 zł IV: 450 000 zł V: 500 000 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ), w tym co najmniej: dla części: a) I: 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na budowie/przebudowie drogi, o długości min. 500 m każda, b) II: 2 (dwie) roboty budowalne odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na budowie/przebudowie drogi, o długości min. 2400 m każda, c) III: 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na budowie/przebudowie drogi, o długości min. 800 m każda, d) IV: 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na budowie/przebudowie/remoncie drogi, o długości min. 700 m każda, e) V: 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na budowie/przebudowie/remoncie drogi, o długości min. 300 m każda. Wykonawca składający ofertę na dwie bądź więcej części zamówienia musi wykazać: 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na budowie/przebudowie/remoncie drogi, o długości min. 1000 m każda. 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do SIWZ), w tym: a) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą określone przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego- kierownik robót budowlanych musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie (warunek wymagany dla każdej części zamówienia). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ (wypełnić oddzielnie dla każdej części); 2) kosztorys ofertowy z wartością robót stanowiącą cenę zamówienia zgodny z Załącznikami nr 2a – 2g do SIWZ; 3) Oświadczenie wraz z wykazem robót, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom – załącznik nr 9 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do dnia 24.05.2017 r. do godz. 10:00. Ustala się wadium w odniesieniu do poszczególnych części przedmiotu zamówienia w wysokości: I. 5 000 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 gr II. 24 000,00 zł, słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 gr III. 7 500 zł, słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 gr IV. 7 000 zł, słownie siedem tysięcy złotych 00/100 gr V. 7 500 zł, słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 gr


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji i rękojmi

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogą być wprowadzone pod warunkiem, że wynikają one z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, a od zmiany postanowień uzależnione jest prawidłowe wykonanie zadania. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia np. zmiana wysokości stawek podatku VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto; 2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 3) zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a których zakres będzie odpowiadał przedmiotowi zamówienia; 4) dany zakres robót nie został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, został natomiast przewidziany w dokumentacji projektowo – budowlanej; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia; 5) dany zakres robót został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, natomiast jego wykonanie jest niezasadne; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia; 6) zaistnieją okoliczności nieznane dotąd Zamawiającemu np. w czasie prowadzenia robót okaże się, że na terenie budowy występują niezinwentaryzowane urządzenia; w takiej sytuacji zakres zamówienia ulegnie zmianie stosownie do konieczności dostosowania prowadzonych robót do stanu faktycznego; 7) brak jest możliwości wykonywania robót z przyczyn nie leżących po żadnej ze stron umowy, w szczególności: a) zmiana stanu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji mających wpływ na realizację robót, czy konieczność wykonania robót dodatkowych na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, c) zmiana terminu wykonania umowy i terminu płatności spowodowana brakiem potwierdzenia informacji o wysokości zabezpieczonych środków w budżecie Gminy wystarczającej do zrealizowania zadania, d) brak jest możliwości niezwłocznego przekazania placu budowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne, w takiej sytuacji strony wydłużą termin realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania; 8) nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego; 9) nastąpi przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 10) wystąpi konieczność ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii; 11) zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, czego nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy; 12) wystąpią okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą staranności, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości określonej pierwotnie w umowie; 13) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w przypadku wystąpienia innych okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: , godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Budowa drogi w m. Julianów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres zadania wchodzą: a) roboty przygotowawcze- roboty pomiarowe: ok. 0,54 km, b) remont przepustu- wykopy wyk. na odkład koparkami: ok. 32,00 m3, przepusty rurowe z rur o średnicy 50 cm, c) podbudowa- warstwa górna z kruszywa łamanego, skropienie emulsją asfaltową: ok. 2653,60 m2, d) nawierzchnia- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: ok. 2489,00 m2, e) pobocza- uzupełnienie i zagęszczanie poboczy destruktem: ok. 813,00 m2 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 168870,19
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-15 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji i rękojmi

40


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Przebudowa drogi w m. Feliksów- Lucjanów- Radwanka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres zadania wchodzą: 1) Odcinek Feliksów- Lucjanów: a) roboty przygotowawcze- roboty pomiarowe: ok. 1,34 km, b) remont przepustu pod koroną drogi- roboty ziemne: ok. 28,00 m3, c) podbudowa- profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie emulsją asfaltową podbudowy: ok. 5873,90 m2, d) nawierzchnia- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, skropienie emulsją warstwy wiążącej: ok. 5472,50 m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: ok. 5352,00 m2 e) pobocza- przygotowanie podłoża, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, mechaniczne zagęszczanie poboczy: ok. 2007,00 m2 2) Odcinek Lucjanów- Radwanka: a) roboty przygotowawcze- roboty pomiarowe: ok. 1,12 km, b) remont przepustu nad koroną drogi- roboty ziemne: ok. 28,00 m3, c) podbudowa- warstwa górna z kruszyw łamanych, skropienie emulsją asfaltową: ok. 3608,60 m2, d) nawierzchnia- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, skropienie emulsją warstwy wiążącej: ok. 3362,00 m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: ok. 3288,00 m2 e) pobocza- przygotowanie podłoża, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, mechaniczne zagęszczanie poboczy: ok. 1233,00 m2 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 801438,91
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-09-15 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji i rękojmi

40


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Przebudowa drogi w m. Czerwonka Stara

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres zadania wchodzą: a) roboty przygotowawcze- roboty pomiarowe: ok. 0,85 km, b) podbudowa- skropienie emulsją asfaltową: ok. 3686,00 m2, c) nawierzchnia- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: ok. 3430,00 m2, d) remonty przepustów: profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie: ok. 3686,00 m2, przepusty rurowe: ok. 4 szt., e) pobocza- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego: ok. 850,00 m2, f) oznakowanie pionowe- pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych: ok. 3 szt. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 264192,44
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-15 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji i rękojmi

40


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Remont drogi w m. Władysławów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres zadania wchodzą: a) roboty przygotowawcze- roboty pomiarowe: 0,72 km, b) podbudowa- skropienie emulsją asfaltową: 1935,90 m2, c) nawierzchnia- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego: 1846,30 m2, d) pobocza- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego: 1077,00 m2, e) oznakowanie pionowe- pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych: 12,00 szt. f) kolizje- regulacja pionowa i wymiana studzienek i zaworów dla urządzeń podziemnych- zawory wodociągowe 8 szt.: 0,80 m3 
 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 241208,61
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-15 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji i rękojmi

40


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Remont ulicy Kruczkowskiego w m. Żelechlinek

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres zadania wchodzą: 1) Etap 1- chodniki a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe- roboty pomiarowe: ok. 0,32 km, rozebranie nawierzchni bitumicznych, krawężników, chodników, zjazdów, oznakowania pionowego, b) chodniki- krawężniki betonowe wystające proste: ok. 482,90 m, podbudowa chodników z kruszyw łamanych, nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej: ok. 744,70 m2, c) zjazdy- podbudowa zjazdów z kruszyw łamanych, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej: ok. 187,60 m2, d) oznakowanie pionowe: pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych: 3 szt., e) roboty uzupełniające: - przestawienie i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej: ok. 2 szt., - wykonanie trawników: ok. 200 m2, - regulacja pionowa i wymiana pokryw zaworów wodociągowych 5 szt.: ok. 1,30 m3, - regulacja pionowa studzienek i zaworów- studnie kanalizacji sanitarnej 1 szt.: 0,10 m3, - regulacja pionowa studzienek i zaworów- studnie kanalizacji teletechnicznej 2 szt.: 0,20 m3 2) Etap 2- jezdnia a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – roboty pomiarowe: 0,32 km, b) podbudowa jezdni- skropienie asfaltem podłoża bitumicznego: 1844,00 m2 , c) nawierzchnia jezdni- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: 1965,00 m2, d) zatoka postojowa- roboty ziemne: 20,00 m3 e) roboty uzupełniające: - regulacja pionowa i wymiana pokryw zaworów wodociągowych 8 szt.: 0,80 m3 - regulacja pionowa studzienek i zaworów- wpusty deszczowe 4 szt.: 0,40 m3 - regulacja pionowa studzienek i zaworów- studnie kanalizacji sanitarnej 10 szt.: 1,00 m3 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 261723,12
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-09-15 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji i rękojmi

40


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiar
Pobierz plik (odpowiedź na zapytanie nr 1.pdf)odpowiedź na zapytanie nr 1.pdfPaweł Kotynia44 kB
Pobierz plik (zapytanie nr 1.pdf)zapytanie nr 1.pdfPaweł Kotynia22 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu_zmiana- 09.05.2017.doc)ogłoszenie o zamówieniu_zmiana- 09.05.2017.docPaweł Kotynia23 kB
Pobierz plik (Projekt Władysławów.zip)Projekt Władysławów.zipPaweł Kotynia6659 kB
Pobierz plik (Projekt Julianów.zip)Projekt Julianów.zipPaweł Kotynia6918 kB
Pobierz plik (Projekt Czerwonka.zip)Projekt Czerwonka.zipPaweł Kotynia3848 kB
Pobierz plik (Projekt Feliksów- Lucjanów- Radwanka.zip)Projekt Feliksów- Lucjanów- Radwanka.zipPaweł Kotynia15727 kB
Pobierz plik (Projekt ul. Kruczkowskiego.zip)Projekt ul. Kruczkowskiego.zipPaweł Kotynia13086 kB
Pobierz plik (zal_nr 9 -podwykonawcy.doc)zal_nr 9 -podwykonawcy.docPaweł Kotynia32 kB
Pobierz plik (zal_nr 8e - projekt_umowy.doc)zal_nr 8e - projekt_umowy.docPaweł Kotynia95 kB
Pobierz plik (zal_nr 8d - projekt_umowy.doc)zal_nr 8d - projekt_umowy.docPaweł Kotynia93 kB
Pobierz plik (zal_nr 8c - projekt_umowy.doc)zal_nr 8c - projekt_umowy.docPaweł Kotynia91 kB
Pobierz plik (zal_nr 8b - projekt_umowy.doc)zal_nr 8b - projekt_umowy.docPaweł Kotynia96 kB
Pobierz plik (zal_nr 8a - projekt_umowy.doc)zal_nr 8a - projekt_umowy.docPaweł Kotynia94 kB
Pobierz plik (zal_nr 7- oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc)zal_nr 7- oswiadczenie_grupa_kapitalowa.docPaweł Kotynia33 kB
Pobierz plik (zal_nr 6 - wykaz_osob.doc)zal_nr 6 - wykaz_osob.docPaweł Kotynia49 kB
Pobierz plik (zal_nr 5 - wykaz_robot.doc)zal_nr 5 - wykaz_robot.docPaweł Kotynia48 kB
Pobierz plik (zal_nr 4 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)zal_nr 4 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docPaweł Kotynia47 kB
Pobierz plik (zal_nr 3 - oswiadczenie - spełnienie warunków udziału w postępowaniu.doc)zal_nr 3 - oswiadczenie - spełnienie warunków udziału w postępowaniu.docPaweł Kotynia42 kB
Pobierz plik (zal_nr 2- Przedmiary.zip)zal_nr 2- Przedmiary.zipPaweł Kotynia689 kB
Pobierz plik (zal_nr 1 - formularz_ofertowy.doc)zal_nr 1 - formularz_ofertowy.docPaweł Kotynia58 kB
Pobierz plik (siwz(1).doc)SIWZPaweł Kotynia248 kB