Przebudowa dróg na terenie Gminy Żelechlinek

wtorek, 26 marzec 2019, 15:12

Ogłoszenie nr 529678-N-2019 z dnia 2019-03-26 r.

Gmina Żelechlinek: Przebudowa dróg na terenie Gminy Żelechlinek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelechlinek, krajowy numer identyfikacyjny 59064783600000, ul. Plac Tysiąclecia  1 , 97-226  Żelechlinek, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 122 712, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 447 122 770.
Adres strony internetowej (URL): http://zelechlinek.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.zelechlinek.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.zelechlinek.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek, sekretariat - pokój nr 2


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Żelechlinek
Numer referencyjny: RPR.271.1.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: . Przedmiotem zamówienia jest : „Przebudowa dróg na terenie Gminy Żelechlinek”. Zamówienie składa się z następujących części: I. Przebudowa drogi gminnej Świniokierz Dworski – Żelechlin – w zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty: a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - roboty pomiarowe: ok. 2 km, mechaniczne wycięcie gałęzi, karczowanie samosiejek, krzaków i podszyć: ok. 0,20 ha, rozebranie nawierzchni bitumicznej i podbudowy z kruszywa łamanego: ok. 1600 m2, b) remont przepustów pod koroną drogi – roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z rozbiórką istniejącego przepustu: ok. 28 m3, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławę przepustu: ok. 4 m2, część przelotowa przepustu z rur: ok. 8 m, umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustów płytami ażurowymi: ok. 40 m2, c) podbudowa jezdni- roboty ziemne wykonywane koparkami: ok. 1071,50 m3, podbudowa zasadnicza z kruszywa: ok. 2142,90 m2, skropienie emulsją asf. podłoża bitumicznego i z kruszywa łamanego: ok. 10836,50 m2 d) nawierzchnia jezdni – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego: ok. 9952,10 m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm: ok. 9717,50 m2, e) odtworzenie zjazdów bitumicznych i z kruszywa łamanego – roboty ziemne wykonywane koparkami: ok. 26,50 m3, podbudowa zasadnicza z kruszywa: ok. 40,50 m2, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego: ok. 40,20 m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: ok. 40 m2, nawierzchnia zjazdów z kruszywa: 225 m2, f) remont przepustów pod zjazdami – roboty ziemne wykonywane koparkami: ok. 64 m3, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod wymianę rur: ok. 16 m2, wykonanie części przelotowych przepustów z rur: ok. 32 m, umocnienie skarp w obrębie przepustów ażurowymi płytami betonowymi: ok. 20 m2, g) pobocza – pobocza wzmocnione destruktem bitumicznym lub dolomitowym kruszywem: ok. 3983,50 m2, h) oznakowanie drogowe – pionowe znaki drogowe: ok. 14 szt., i) roboty uzupełniające – odmulenie istniejącego rowu: ok. 1050 m, plantowanie skarp i dna rowów: ok. 2625 m2 II. Przebudowa drogi gminnej w m. Gutkowice – w zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty: a) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe: ok. 0,79 km, b) podbudowa - profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża, skropienie emulsją asfaltową podbudowy: ok. 3564,00 m2, c) nawierzchnia - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, skropienie emulsją warstwy wiążącej: ok. 3321,00 m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: ok. 3240,00 m2 d) pobocza- przygotowanie podłoża, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, mechaniczne zagęszczanie poboczy: ok. 785,00 m2, e) oznakowanie pionowe – pionowe znaki drogowe: ok. 4 szt. III. Przebudowa drogi gminnej w m. Łochów – w zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty: a) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe: ok. 0,34 km, b) podbudowa - profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża, skropienie emulsją asfaltową podbudowy: ok. 1643,90 m2, c) nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: ok. 1511,00 m2, d) pobocza - przygotowanie podłoża, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, mechaniczne zagęszczanie poboczy: ok. 403,00 m2, e) oznakowanie pionowe - pionowe znaki drogowe: ok. 2 szt.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą określone przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub równoważne otrzymane na podstawie wcześniejszych przepisów) z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego- kierownik robót budowlanych musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie liczone od dnia uzyskania uprawnień (warunek wymagany dla każdej części zamówienia), - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończył, co najmniej: dla części: a) I: 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie/ przebudowie drogi o długości min. 2 000 m bądź dwie lub więcej roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie drogi o łącznej długości min. 2 000 m, b) II: 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie drogi o długości min. 700 m, c) III: 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie drogi o długości min. 300 m.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ), w tym co najmniej: dla części: a) I: 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie drogi, o długości min. 2 000 m bądź dwie lub więcej roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie drogi o łącznej długości min. 2 000 m, b) II: 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie drogi, o długości min. 700 m, c) III: 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie drogi, o długości min. 300 m. 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do SIWZ), w tym co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą określone przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub równoważne otrzymane na podstawie wcześniejszych przepisów) z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego - kierownik robót budowlanych musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie liczone od dnia uzyskania uprawnień (warunek wymagany dla każdej części zamówienia)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ (wypełnić oddzielnie dla każdej części); 2) kosztorys ofertowy z wartością robót stanowiącą cenę zamówienia zgodny z Załącznikami nr 2a – 2c do SIWZ - zaleca się wersję uproszczoną kosztorysu; 3) Oświadczenie wraz z wykazem robót, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom – załącznik nr 9 do SIWZ. 4) Oświadczenie- grupa kapitałowa- z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 7

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do dnia 10.04.2019 r. do godz. 10:00. 2. Ustala się wadium w odniesieniu do poszczególnych części przedmiotu zamówienia w wysokości: I. 30 000,00 zł, słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 II. 8 000,00 zł, słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 III. 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogą być wprowadzone pod warunkiem, że wynikają one z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, a od zmiany postanowień uzależnione jest prawidłowe wykonanie zadania. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia np. zmiana wysokości stawek podatku VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto; 2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 3) zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a których zakres będzie odpowiadał przedmiotowi zamówienia; 4) dany zakres robót nie został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, został natomiast przewidziany w dokumentacji projektowo – budowlanej; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia; 5) dany zakres robót został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, natomiast jego wykonanie jest niezasadne; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia; 6) zaistnieją okoliczności nieznane dotąd Zamawiającemu np. w czasie prowadzenia robót okaże się, że na terenie budowy występują niezinwentaryzowane urządzenia; w takiej sytuacji zakres zamówienia ulegnie zmianie stosownie do konieczności dostosowania prowadzonych robót do stanu faktycznego; 7) brak jest możliwości wykonywania robót z przyczyn nie leżących po żadnej ze stron umowy, w szczególności: a) zmiana stanu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji mających wpływ na realizację robót, czy konieczność wykonania robót dodatkowych na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, c) zmiana terminu wykonania umowy i terminu płatności spowodowana brakiem potwierdzenia informacji o wysokości zabezpieczonych środków w budżecie Gminy wystarczającej do zrealizowania zadania, d) brak jest możliwości niezwłocznego przekazania placu budowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne, w takiej sytuacji strony wydłużą termin realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania; 8) nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie na przykład w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego; 9) nastąpi przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 10) wystąpi konieczność ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii; 11) zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, czego nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy; 12) wystąpią okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą staranności, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości określonej pierwotnie w umowie; 13) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w przypadku wystąpienia innych okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej Świniokierz Dworski – Żelechlin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty: a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - roboty pomiarowe: ok. 2 km, mechaniczne wycięcie gałęzi, karczowanie samosiejek, krzaków i podszyć: ok. 0,20 ha, rozebranie nawierzchni bitumicznej i podbudowy z kruszywa łamanego: ok. 1600 m2, b) remont przepustów pod koroną drogi – roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z rozbiórką istniejącego przepustu: ok. 28 m3, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławę przepustu: ok. 4 m2, część przelotowa przepustu z rur: ok. 8 m, umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustów płytami ażurowymi: ok. 40 m2, c) podbudowa jezdni- roboty ziemne wykonywane koparkami: ok. 1071,50 m3, podbudowa zasadnicza z kruszywa: ok. 2142,90 m2, skropienie emulsją asf. podłoża bitumicznego i z kruszywa łamanego: ok. 10836,50 m2 d) nawierzchnia jezdni – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego: ok. 9952,10 m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm: ok. 9717,50 m2, e) odtworzenie zjazdów bitumicznych i z kruszywa łamanego – roboty ziemne wykonywane koparkami: ok. 26,50 m3, podbudowa zasadnicza z kruszywa: ok. 40,50 m2, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego: ok. 40,20 m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: ok. 40 m2, nawierzchnia zjazdów z kruszywa: 225 m2, f) remont przepustów pod zjazdami – roboty ziemne wykonywane koparkami: ok. 64 m3, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod wymianę rur: ok. 16 m2, wykonanie części przelotowych przepustów z rur: ok. 32 m, umocnienie skarp w obrębie przepustów ażurowymi płytami betonowymi: ok. 20 m2, g) pobocza – pobocza wzmocnione destruktem bitumicznym lub dolomitowym kruszywem: ok. 3983,50 m2, h) oznakowanie drogowe – pionowe znaki drogowe: ok. 14 szt., i) roboty uzupełniające – odmulenie istniejącego rowu: ok. 1050 m, plantowanie skarp i dna rowów: ok. 2625 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej w m. Gutkowice

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty: a) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe: ok. 0,79 km, b) podbudowa - profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża, skropienie emulsją asfaltową podbudowy: ok. 3564,00 m2, c) nawierzchnia - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, skropienie emulsją warstwy wiążącej: ok. 3321,00 m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: ok. 3240,00 m2 d) pobocza- przygotowanie podłoża, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, mechaniczne zagęszczanie poboczy: ok. 785,00 m2, e) oznakowanie pionowe – pionowe znaki drogowe: ok. 4 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej w m. Łochów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty: a) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe: ok. 0,34 km, b) podbudowa - profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża, skropienie emulsją asfaltową podbudowy: ok. 1643,90 m2, c) nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: ok. 1511,00 m2, d) pobocza - przygotowanie podłoża, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, mechaniczne zagęszczanie poboczy: ok. 403,00 m2, e) oznakowanie pionowe - pionowe znaki drogowe: ok. 2 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Załączniki:
Plik/ Adres URLZałączającyRozmiar
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.docx)Ogłoszenie o zamówieniu.docxPaweł Kotynia24 kB
Pobierz plik (siwz.doc)siwz.docPaweł Kotynia239 kB
Pobierz plik (zal_nr 1 - formularz_ofertowy.doc)zal_nr 1 - formularz_ofertowy.docPaweł Kotynia58 kB
Pobierz plik (zal_nr 2 - przedmiary.zip)zal_nr 2 - przedmiary.zipPaweł Kotynia323 kB
Pobierz plik (zal_nr 3 - oswiadczenie - spełnienie warunków udziału w postępowaniu.doc)zal_nr 3 - oswiadczenie - spełnienie warunków udziału w postępowaniu.docPaweł Kotynia43 kB
Pobierz plik (zal_nr 4 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)zal_nr 4 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docPaweł Kotynia47 kB
Pobierz plik (zal_nr 5 - wykaz_robot.doc)zal_nr 5 - wykaz_robot.docPaweł Kotynia48 kB
Pobierz plik (zal_nr 6 - wykaz_osob.doc)zal_nr 6 - wykaz_osob.docPaweł Kotynia49 kB
Pobierz plik (zal_nr 7- oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc)zal_nr 7- oswiadczenie_grupa_kapitalowa.docPaweł Kotynia33 kB
Pobierz plik (zal_nr 8a - projekt_umowy.doc)zal_nr 8a - projekt_umowy.docPaweł Kotynia98 kB
Pobierz plik (zal_nr 8b - projekt umowy.doc)zal_nr 8b - projekt umowy.docPaweł Kotynia96 kB
Pobierz plik (zal_nr 8c - projekt umowy.doc)zal_nr 8c - projekt umowy.docPaweł Kotynia96 kB
Pobierz plik (zal_nr 9 -podwykonawcy.doc)zal_nr 9 -podwykonawcy.docPaweł Kotynia32 kB
Pobierz plik (klauzula informacyjna- RODO.docx)klauzula informacyjna- RODO.docxPaweł Kotynia15 kB
Pobierz plik (dokumentacja techniczna - Łochów.zip)dokumentacja techniczna - Łochów.zipPaweł Kotynia36372 kB
Pobierz plik (dokumentacja techniczna - Gutkowice.zip)dokumentacja techniczna - Gutkowice.zipPaweł Kotynia27447 kB
Dostęp do URL (http://bip.zelechlinek.pl/attachments/article/1642/dokumentacja_techniczna_-_Swiniokierz_Dworski_-_Zelechlin.zip)dokumentacja_techniczna_-_Swiniokierz_Dworski_-_Zelechlin.zipPaweł Kotynia85986 kB
Pobierz plik (odp. na zapytanie.pdf)odp. na zapytanie.pdfPaweł Kotynia207 kB
Pobierz plik (zal 2 - przedmiary.zip)zal 2 - przedmiary.zipPaweł Kotynia102 kB
Pobierz plik (odp. na zapytanie II.pdf)odp. na zapytanie II.pdfPaweł Kotynia159 kB
Pobierz plik (siwz - ZMIANA.docx)siwz - ZMIANA.docxPaweł Kotynia23 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docxPaweł Kotynia12 kB
Pobierz plik (STWiORB d040400_040403 Podbudowy z kr. łam. stab. mech. - część II i III.doc)STWiORB d040400_040403 Podbudowy z kr. łam. stab. mech. - część II i III.docPaweł Kotynia307 kB
Pobierz plik (zal_nr 8a - projekt_umowy - ZMIANA.doc)zal_nr 8a - projekt_umowy - ZMIANA.docPaweł Kotynia98 kB
Pobierz plik (2a ŚWINIOKIERZ przedmiar - ZMIANA.pdf)2a ŚWINIOKIERZ przedmiar - ZMIANA.pdfPaweł Kotynia86 kB
Pobierz plik (2b GUTKOWICE przedmiar - ZMIANA.pdf)2b GUTKOWICE przedmiar - ZMIANA.pdfPaweł Kotynia60 kB