Zagospodarowanie centrum Żelechlinka oraz terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku

wtorek, 09 kwiecień 2019, 14:41

Ogłoszenie nr 535479-N-2019 z dnia 2019-04-09 r.

Gmina Żelechlinek: Zagospodarowanie centrum Żelechlinka oraz terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelechlinek, krajowy numer identyfikacyjny 59064783600000, ul. Plac Tysiąclecia  1 , 97-226  Żelechlinek, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 122 712, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 447 122 770.
Adres strony internetowej (URL): http://zelechlinek.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.zelechlinek.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.zelechlinek.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek, sekretariat - pokój nr 2


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie centrum Żelechlinka oraz terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku
Numer referencyjny: RPR.271.1.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Zagospodarowanie centrum Żelechlinka oraz terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek. Zadanie obejmuje: - Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, które obejmuje w szczególności: plac o utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej, którego część pełnić będzie funkcję parkingu, ciągi piesze o nawierzchni z kostki brukowej i płyt z betonu płukanego, elementy małej architektury oraz oświetlenie terenu i monitoring, nasadzenia drzew, ogród z roślinami miododajnymi, tablice i gry dydaktyczne, domek do apiterapii wraz z ogrodzeniem z drzew owocowych, droga wewnętrzna o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdem publicznym; - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku, które obejmuje w szczególności: ciąg pieszo – rowerowy, pomost między lądem i wyspą, plac rekreacyjny (piknikowy), tereny utwardzone przy drodze gminnej, remont istniejącego przepustu, montaż oznakowania pionowego, elementy małej architektury, oświetlenie terenu oraz monitoring, przystanki wyposażone w tablice dydaktyczne wraz z siedliskami dla wybranych gatunków zwierząt. W zakres zadania wchodzą m.in.. następujące roboty: Etap I: 1. Zagospodarowanie centrum Żelechlinka 1) Roboty przygotowawcze (roboty ziemne, roboty rozbiórkowe) 2) Nawierzchnie (nawierzchnia N1 zjazdu i drogi wewnętrznej bitumiczna: ok. 656,25 m2, nawierzchnia N2 chodnika z kostki brukowej: ok. 308 m2, nawierzchnia N5 ciągów pieszych z płyt z betonu płukanego 50x50 cm: ok. 1526,9 m2, nawierzchnia N6 ciągów pieszych z kostki betonowej 10x10 cm: ok. 1140 m2, obrzeża: ok. 55 m, krawężniki: ok. 270 m), 3) Montaż tablic (wykopy liniowe: ok. 0,5 m3, fundamenty prefabrykowane pod latarnie, montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, ręczne układanie kabli wielożyłowych, mocowanie na gotowym podłożu aparatów) 4) Montaż oświetlenia terenu (ręczne kopanie rowów dla kabli: ok. 246 m, ręczne zasypywanie rowów dla kabli, ręczne układanie kabli wielożyłowych, montaż głowic kablowych, fundamenty prefabrykowane pod latarnie, montaż uziomów poziomych: ok. 80 m), 5) Instalacje sanitarne (roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych: ok. 0,051 km, roboty ziemne wykonywane koparkami, zasypywanie wykopów liniowych, podłoża z materiałów sypkich, kanały z rur PVC łączonych: ok. 51 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wpusty ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem i syfonem), 6) Roboty ziemne (roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – prace geodezyjne: ok. 0,69 ha) 2. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych: ok. 0,69 km, rozebranie: podbudowy z kruszywa łamanego lub brukowca, krawężników betonowych, obrzeży trawnikowych, chodników z płyt betonowych oraz kostki betonowej, nawierzchni z kostki betonowej, zjazdów z ażurowych płyt betonowych, schodów terenowych, barier z rur stalowych, demontaż: ławek parkowych, stołów i ław piknikowych), 2) Remont przepustu pod ciągiem pieszo – rowerowym (roboty ziemne wykonywane koparkami: ok. 15 m3, część przelotowa przepustu z rur spiralnie karbowanych, zasypanie wykopów spycharkami), 3) Korytowanie podbudowy nawierzchni (roboty ziemne wykonywane koparkami: ok. 1214,50 m3, profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego), 4) Nawierzchnie i krawężniki (krawężniki betonowe, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej, obrzeża betonowe), 5) Remont pomostu (rozebranie: dźwigarów, konstrukcji schodów betonowych, pomostu drewnianego kładki, czyszczenie oraz malowanie konstrukcji stalowych mostów, ułożenie drewnianej jezdni mostu: ok. 1,8 m3, schody betonowe prefabrykowane, umocnienie skarp kostką brukowa betonową: ok. 60 m2), 6) Roboty uzupełniające (wykonanie trawników: ok. 2200 m2, regulacja pionowa studzienek i zaworów dla urządzeń podziemnych) 3. Oświetlenie terenu przy zbiorniku wodnym 1) Ręczne kopanie rowów dla kabli, nasypanie warstwy piasku na dno rowu, ręczne zasypywanie rowów dla kabli: ok. 530 m, 2) Ręczne układanie kabli wielożyłowych, 3) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie, 4) Badanie linii kablowej: ok. 19 odc., 5) Pomiary skuteczności zerowania oraz uziemienia ochronnego lub roboczego, 6) Montaż kamer CCTV, 7) Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rur winidurowych w pomieszczeniach pomocniczych budynków mieszkalnych, 8) Montaż opraw oświetleniowych LED przykręcanych Etap II: 1. Zagospodarowanie centrum Żelechlinka 1) Wiata drewniana (ręczne wykopy fundamentowe: ok. 14,742 m3, podkłady betonowe na podłożu gruntowym, konstrukcja drewniana- dostawa i montaż konstrukcji: ok. 3,447 m3 drew., stoły drewniane, ławka drewniana, miejsce na ognisko z elementów kamiennych – dostawa i montaż elementów, pokrycie dachu), 2) Schody terenowe (poręcz podwójna, dostawa elementów wraz z montażem: siedzisko drewniane: ok. 4 kpl.), 3) Mała architektura (elementy małej architektury – tablica informacyjna, kosz na śmieci, ławka, stojak na rowery, słupek grodzący, stół piknikowy, stół piknikowy wolnostojący, domek dla pszczół; łąwka/donica – ręczne wykopy gruntu, podkłady betonowe, siedziska prostokątne żelbetowe, dostawa elementów wraz z montażem – siedzisko drewniane), 4) Zieleń projektowana (plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: ok. 1440 m2, dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej, wykonanie i pielęgnacja trawników dywanowych wykonywanych siewem: ok. 1440 m2, zakup materiałów roślinnych do nasadzeń: m.in. – platan klonolistny, buk pospolity, tawuła van Houtte’a, rudbekia błyskotliwa „Goldsturm”, sadzenie drzew i krzewów, obsadzenie kwietników roślinami), 5) Montaż oświetlenia terenu (montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie: ok. 15 szt., wciąganie przewodów w słup lub rury osłonowe, podłączenie przewodów kabelkowych, montaż i stawianie słupów oświetleniowych: ok. 15 kpl.) 6) Pomiary elektryczne (sprawdzanie i pomiar kompletnych obwodów elektrycznych niskiego napięcia, badanie linii kablowej: ok. 28 odc., pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego), 7) Montaż monitoringu (przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej: ok. 16 m, mocowanie na gotowym podłożu aparatów, montaż elementów systemu telewizji użytkowej) 8) Nawierzchnia ścieżki z kostki brukowej betonowej N2 (mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa zasadnicza oraz pomocnicza z kruszywa łamanego, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej – ok. 692 m2), 9) Obrzeża (obrzeża betonowe: ok. 628 m), 10) Zieleń projektowana (plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: ok. 1100 m2, dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej: ok. 220 m3, wykonanie i pielęgnacja trawników dywanowych wykonywanych siewem, zakup materiałów roślinnych do nasadzeń: m.in.- śliwa wiśniowa, tawuła van Houtte’a, sadzenie drzew i krzewów), 11) Mała architektura (elementy małej architektury – dostawa elementów: kosz na śmieci, ławka, ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku: ok. 8,624 m3, stopy fundamentowe, zasypywanie wykopów), 12) Instalacje elektryczne (montaż tablic: ręczne układanie kabli wielożyłowych, mocowanie na gotowym podłożu aparatów, montaż oświetlenia terenu: ręczne kopanie rowów dla kabli: ok. 178 m, ręczne zasypywanie rowów dla kabli, ręczne układanie kabli wielożyłowych, fundamenty prefabrykowane pod latarnie, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie, montaż uziomów poziomych: ok. 20 m, pomiary elektryczne: sprawdzanie i pomiar obwodów elektrycznych, badanie linii kablowej: ok. 9 odc., pierwszy pomiar roboczego i ochronnego) 2. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku 1) Wiata drewniana (ręczne wykopy fundamentowe: ok. 14,74 m3, podkłady betonowe na podłożu gruntowym, konstrukcja drewniana- dostawa elementów i montaż konstrukcji: ok. 3,45 m3 drew., stoły drewniane, ławki drewniane, miejsce na ognisko z elementów kamiennych – dostawa i montaż, pokrycie dachu dachówką ceramiczną), 2) Elementy małej architektury (ławki parkowe, stojaki na rowery, kosze parkowe), 3) Oznakowanie pionowe (pionowe znaki drogowe, montaż blokady parkingowej, bariery chodnikowe: ok. 18 m) 3. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku – część przyrodnicza 1) Utworzenie tradycyjnego ogrodu z roślinami miododajnymi, 2) Wykonanie i montaż zewnętrznej tablicy dydaktycznej – tradycyjny ogród przyjazny dla pszczół, 3) Wykonanie ogrodzenia wokół domku do apiterapii z tradycyjnych krzewów owocowych, 4) Zakup plenerowych gier dydaktycznych, 5) Wykonanie szpaleru drzew owocowych na łączce, 6) Wykonanie i montaż zewnętrznej tablicy dydaktycznej – ptaki zarośli nadwodnych, 7) Wykonanie przystanku - trzmiele, motyle, biedronki, płazy, gady 8) Wykonanie i montaż zewnętrznej tablicy dydaktycznej – gady, ryby zalewu, ślady i tropy zwierząt, ważki zalewu, 9) Utworzenie dwóch miejsc na linii brzegowej zalewu porośniętych roślinnością o różnym zanurzeniu. 4. Oświetlenie terenu przy zbiorniku wodnym 1) Ręczne kopanie rowów dla kabli, nasypanie warstwy piasku na dno rowu, ręczne zasypywanie rowów dla kabli: ok. 430 m, 2) Ręczne układanie kabli wielożyłowych, 3) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie, 4) Badanie linii kablowej: ok. 11 odc., 5) Pomiary skuteczności zerowania oraz uziemienia ochronnego lub roboczego, 6) Montaż kamer CCTV.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45112710-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-09-30


II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji etapu I: do 30.11.2019 r., etap II: do 30.09.2020

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą określone przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub równoważne otrzymane na podstawie wcześniejszych przepisów) z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego (kierownik robót budowlanych musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie liczone od dnia uzyskania uprawnień), - dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą określone przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoważne otrzymane na podstawie wcześniejszych przepisów) z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego (kierownik robót budowlanych musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie liczone od dnia uzyskania uprawnień), - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną, o powierzchni prac min. 3 000 m2, polegającą na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego (rozumianego jako skwery, parki, place, zieleń publiczna) obejmującą wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ), w tym: a) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą określone przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub równoważne otrzymane na podstawie wcześniejszych przepisów) z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego - kierownik robót budowlanych musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie liczone od dnia uzyskania uprawnień, b) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą określone przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoważne otrzymane na podstawie wcześniejszych przepisów) z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego - kierownik robót budowlanych musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie liczone od dnia uzyskania uprawnień, c) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą określone przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub równoważne otrzymane na podstawie wcześniejszych przepisów) z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego - kierownik robót budowlanych musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie liczone od dnia uzyskania uprawnień; 3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do SIWZ), w tym co najmniej jedną robotę budowlaną, o powierzchni prac min. 3 000 m2, polegającą na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego (rozumianego jako skwery, parki, place, zieleń publiczna) obejmującą wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) kosztorys ofertowy z wartością robót stanowiącą cenę zamówienia zgodny z Załącznikiem nr 2 do SIWZ (zaleca się wersję uproszczoną kosztorysu ofertowego 3) Oświadczenie wraz z wykazem robót, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom – załącznik nr 9 do SIWZ. 4) Oświadczenie- grupa kapitałowa- z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 7

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do dnia 24.04.2019 r. do godz. 10:00. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 50 000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogą być wprowadzone pod warunkiem, że wynikają one z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, a od zmiany postanowień uzależnione jest prawidłowe wykonanie zadania. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia np. zmiana wysokości stawek podatku VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto; 2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 3) zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a których zakres będzie odpowiadał przedmiotowi zamówienia; 4) dany zakres robót nie został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, został natomiast przewidziany w dokumentacji projektowo – budowlanej; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia; 5) dany zakres robót został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, natomiast jego wykonanie jest niezasadne; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia; 6) zaistnieją okoliczności nieznane dotąd Zamawiającemu np. w czasie prowadzenia robót okaże się, że na terenie budowy występują niezinwentaryzowane urządzenia; w takiej sytuacji zakres zamówienia ulegnie zmianie stosownie do konieczności dostosowania prowadzonych robót do stanu faktycznego; 7) brak jest możliwości wykonywania robót z przyczyn nie leżących po żadnej ze stron umowy, w szczególności: a) zmiana stanu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji mających wpływ na realizację robót, czy konieczność wykonania robót dodatkowych na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, c) zmiana terminu wykonania umowy i terminu płatności spowodowana brakiem potwierdzenia informacji o wysokości zabezpieczonych środków w budżecie Gminy wystarczającej do zrealizowania zadania, d) brak jest możliwości niezwłocznego przekazania placu budowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne, w takiej sytuacji strony wydłużą termin realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania; 8) nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie na przykład w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego; 9) nastąpi przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 10) wystąpi konieczność ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii; 11) zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, czego nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy; 12) wystąpią okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą staranności, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości określonej pierwotnie w umowie; 13) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w przypadku wystąpienia innych okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 
Załączniki:
Plik/ Adres URLZałączającyRozmiar
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.docx)Ogłoszenie o zamówieniu.docxPaweł Kotynia28 kB
Pobierz plik (siwz.doc)siwz.docPaweł Kotynia254 kB
Pobierz plik (zal_nr 1 - formularz_ofertowy.doc)zal_nr 1 - formularz_ofertowy.docPaweł Kotynia64 kB
Pobierz plik (zal_nr 2 - Przedmiary.zip)zal_nr 2 - Przedmiary.zipPaweł Kotynia1030 kB
Pobierz plik (zal_nr 3 - oswiadczenie - spełnienie warunków udziału w postępowaniu.doc)zal_nr 3 - oswiadczenie - spełnienie warunków udziału w postępowaniu.docPaweł Kotynia42 kB
Pobierz plik (zal_nr 4 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)zal_nr 4 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docPaweł Kotynia47 kB
Pobierz plik (zal_nr 5 - wykaz_osob.doc)zal_nr 5 - wykaz_osob.docPaweł Kotynia49 kB
Pobierz plik (zal_nr 6 - wykaz_robot.doc)zal_nr 6 - wykaz_robot.docPaweł Kotynia48 kB
Pobierz plik (zal_nr 7- oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc)zal_nr 7- oswiadczenie_grupa_kapitalowa.docPaweł Kotynia33 kB
Pobierz plik (zal_nr 8 - projekt_umowy.doc)zal_nr 8 - projekt_umowy.docPaweł Kotynia134 kB
Pobierz plik (zal_nr 9 - podwykonawcy.doc)zal_nr 9 - podwykonawcy.docPaweł Kotynia32 kB
Pobierz plik (zal_nr 10 - klauzula informacyjna - RODO.docx)zal_nr 10 - klauzula informacyjna - RODO.docxPaweł Kotynia15 kB
Dostęp do URL (http://bip.zelechlinek.pl/attachments/article/1644/dokumentacja_techniczna.zip)dokumentacja_techniczna.zipPaweł Kotynia154318 kB
Pobierz plik (siwz - ZMIANA.docx)siwz - ZMIANA.docxPaweł Kotynia22 kB
Pobierz plik (zal_nr 8 - projekt_umowy ZMIANA.doc)zal_nr 8 - projekt_umowy ZMIANA.docPaweł Kotynia137 kB
Pobierz plik (odpowiedz na zapytanie.pdf)odpowiedz na zapytanie.pdfPaweł Kotynia117 kB