Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Żelechlinek etap II

czwartek, 02 marzec 2017, 18:06

Ogłoszenie nr 35814 - 2017 z dnia 2017-03-02 r.

Żelechlinek: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Żelechlinek etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelechlinek, krajowy numer identyfikacyjny 59064783600000, ul. Plac Tysiąclecia  1, 97226   Żelechlinek, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 122 712, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 447 122 770.
Adres strony internetowej (URL): http://zelechlinek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
bip.zelechlinek.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
bip.zelechlinek.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
dostarczenie do siedziby Zamawiającego
Adres:
ul. Plac Tysiąclecia 1 97-226 Żelechlinek


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Żelechlinek etap II
Numer referencyjny: RPR.271.1.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty: 1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sabinów – Gutkowice a) roboty przygotowawcze i ziemne – 3,20 km , b) sieć wodociągowa – rurociągi ciśnieniowe z rur PVC Ø110 – 1764,04 m , c) sieć wodociągowa – rurociągi ciśnieniowe z rur PVC Ø160 – 1437,60 m , d) hydranty nadziemne o śr. 80 mm z zasuwami, skrzynkami – 14 kpl , e) zasuwy kołnierzowe z obudową, z miękkim uszczelnieniem klina, ze skrzynkami: - o śr. 100 mm – 3 kpl , - o śr. 150 mm – 2 kpl ; 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Świniokierz Dworski – Żelechlin a) roboty przygotowawcze i ziemne – 1,21 km , b) sieć wodociągowa – rurociągi ciśnieniowe z rur PVC Ø110 – 1208,05 m , c) zasuwy kołnierzowe z obudową, z miękkim uszczelnieniem klina, ze skrzynkami o śr. 100 mm – 2 kpl ; 3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Łochów – Lucjanów a) roboty przygotowawcze i ziemne – 0,58 km , b) sieć wodociągowa – rurociągi ciśnieniowe z rur PVC Ø110 – 575,50 m , c) hydranty nadziemne o śr. 80 mm z zasuwami, skrzynkami – 1 kpl , d) zasuwy kołnierzowe z obudową, z miękkim uszczelnieniem klina, ze skrzynkami o śr. 100 mm – 1 kpl ; 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Żelechlinek ul. Targowa, Rolnicza, Wyzwolenia, Gaj a) roboty ziemne, przygotowawcze i odtworzeniowe (sieć kanalizacji sanitarnej) – 2,05 km , b) kanał ściekowy sanitarny grawitacyjny z rur PVC o średnicy Ø 200x5,9 mm – 1443,55 m , c) rurociągi tłoczne z rur Ø 90 PVC – 608,51 m , d) pompownia ścieków – 1 szt. , e) roboty ziemne (przyłącza kanalizacji sanitarnej) – 0,44 km , f) przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 160x4,7 mm – 440,39 m , g) przyłącze kablowe zalicznikowe do przepompowni ścieków ; 5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Żelechlinek ul. Jana Susika a) roboty ziemne, przygotowawcze i odtworzeniowe (sieć kanalizacji sanitarnej) – 1,17 km , b) kanał ściekowy sanitarny grawitacyjny z rur PVC o średnicy Ø 200x5,9 mm – 761,88 m , c) rurociągi tłoczne z rur Ø 90 PVC – 406,40 m , d) pompownia ścieków – 1 szt. , e) roboty ziemne (przyłącza kanalizacji sanitarnej) – 0,24 km , f) przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 160x4,7 mm – 273,18 m , g) przyłącze kablowe zalicznikowe do przepompowni ścieków ; 6) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Żelechlinek – Sokołówka a) roboty ziemne, przygotowawcze i odtworzeniowe (sieć kanalizacji sanitarnej) – 2,87 km , b) kanał ściekowy sanitarny grawitacyjny z rur PVC o średnicy Ø 200x5,9 mm – 1907,63 m , c) rurociągi tłoczne z rur Ø 90 PVC – 959,36 m , d) pompownia ścieków – 1 szt. , e) roboty ziemne (przyłącza kanalizacji sanitarnej) – 0,26 km , f) przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 160x4,7 mm – 259,41 m , g) przyłącze kablowe zalicznikowe do przepompowni ścieków ; 7) Rozbudowa technologii uzdatniania wody w stacji wodociągowej w Żelechlinku – rozbudowa istniejącego układu technologicznego o dodatkowy filtr żwirowo – katalityczny a) roboty przygotowawcze dla potrzeb wstawienia zbiornika filtracyjnego o śr. 1800 mm , b) przebudowa instalacji sprężonego powietrza, instalacji elektrycznej , c) montaż filtra , d) wymiana złóż w istniejących filtrach , e) wypełnienie złożem nowego zbiornika , f) montaż przepustnic i zasuw , g) rozbudowa układu pneumatycznego i instalacji do napowietrzania, dostosowanie układu instalacji elektrycznej i sterowania automatyką , h) wykonanie niezbędnych prób i badań ; 8) Budowa hydroforni w miejscowości Stanisławów a) roboty pomiarowe – tyczenie obiektu z inwentaryzacją , b) montaż zestawu hydroforowego – układ 3 pomp, Q=30,0-60,0 m3/h, H=35-65 m H2O, szafa sterownicza, osprzęt, sterowanie, obudowa szafy sterowniczej, wewnętrzne wyposażenie kontenera, montaż, uruchomienie z niezbędnymi próbami i odbiorami , c) obejście zestawu hydroforowego – roboty ziemne , d) sieć wodociągowa – rurociągi ciśnieniowe z rur PVC Ø110 podłączenie do zestawu hydroforowego – 1 kpl , e) sieć wodociągowa – rurociągi ciśnieniowe z rur PVC Ø160 – 17 m , f) zasuwy kołnierzowe z obudową, z miękkim uszczelnieniem klina o śr. 100 mm – 1 kpl , g) zasuwy kołnierzowe z obudową, z miękkim uszczelnieniem klina, ze skrzynkami o śr. 150 mm – 4 kpl ; h) przyłącze kablowe zalicznikowe do zestawu hydroforowego .

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:45315300-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3750223.17
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/06/2018


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 6.000.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowalnego i należycie ukończył, co najmniej 4 roboty budowalne obejmujące budowę sieci wodociągowej o długości co najmniej 3,20 km każda lub jedną robotę budowalną obejmującą budowę sieci wodociągowej o długości co najmniej 10 km, - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowalnego i należycie wykonał, co najmniej 4 roboty budowalne obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości co najmniej 3,00 km każda lub jedną robotę budowalną obejmującą budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości co najmniej 10 km, - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowalnego i należycie wykonał, co najmniej 1 robotę budowalną obejmującą budowę lub przebudowę hydroforni o wartości co najmniej 120.000,00 zł , - dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą określone przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego (kierownik robót budowlanych musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie), - dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą określone przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji elektrycznych z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego (kierownik robót budowlanych musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 6.000.000,00 zł , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ), w tym co najmniej: a) 4 roboty budowalne obejmujące budowę sieci wodociągowej o długości co najmniej 3,20 km każda lub jedna robota budowalna obejmująca budowę sieci wodociągowej o długości co najmniej 10 km, b) 4 roboty budowalne obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości co najmniej 3,00 km każda lub jedna robota budowalna obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości co najmniej 10 km, c) 1 robota budowalna obejmująca budowę lub przebudowę hydroforni o wartości co najmniej 120.000,00 zł ; 3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do SIWZ), w tym co najmniej : a) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą określone przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego (kierownik robót budowlanych musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie), b) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą określone przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji elektrycznych z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego (kierownik robót budowlanych musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Kosztorysy ofertowe zgodne z załącznikami nr 2a - 2h do SIWZ. Oświadczenie wraz z wykazem robót, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom - załącznik nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do dnia 17.03.2017 r. do godz. 10:00. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 100 000,00 zł, słownie: sto tysięcy złotych 00/100 gr.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji i rękojmi

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogą być wprowadzone pod warunkiem, że wynikają one z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, a od zmiany postanowień uzależnione jest prawidłowe wykonanie zadania. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia np. zmiana wysokości stawek podatku VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto; 2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 3) zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a których zakres będzie odpowiadał przedmiotowi zamówienia; 4) dany zakres robót nie został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, został natomiast przewidziany w dokumentacji projektowo – budowlanej; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia; 5) dany zakres robót został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, natomiast jego wykonanie jest niezasadne; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia; 6) zaistnieją okoliczności nieznane dotąd Zamawiającemu np. w czasie prowadzenia robót okaże się, że na terenie budowy występują niezinwentaryzowane urządzenia; w takiej sytuacji zakres zamówienia ulegnie zmianie stosownie do konieczności dostosowania prowadzonych robót do stanu faktycznego; 7) brak jest możliwości wykonywania robót z przyczyn nie leżących po żadnej ze stron umowy, w szczególności: a) zmiana stanu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji mających wpływ na realizację robót, czy konieczność wykonania robót dodatkowych na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, c) zmiana terminu wykonania umowy i terminu płatności spowodowana brakiem potwierdzenia informacji o wysokości zabezpieczonych środków w budżecie Gminy wystarczającej do zrealizowania zadania, d) brak jest możliwości niezwłocznego przekazania placu budowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne, w takiej sytuacji strony wydłużą termin realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania; 8) nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego; 9) nastąpi przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 10) wystąpi konieczność ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii; 11) zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, czego nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy; 12) wystąpią okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą staranności, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości określonej pierwotnie w umowie; 13) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w przypadku wystąpienia innych okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiar
Pobierz plik (siwz.doc)siwz.docPaweł Kotynia235 kB
Pobierz plik (zal_nr 1 - formularz_ofertowy.doc)zal_nr 1 - formularz_ofertowy.docPaweł Kotynia58 kB
Pobierz plik (zal_nr 2 - Przedmiary.zip)zal_nr 2 - Przedmiary.zipPaweł Kotynia9748 kB
Pobierz plik (zal_nr 3 - oswiadczenie - spełnienie warunków udziału w postępowaniu.doc)zal_nr 3 - oswiadczenie - spełnienie warunków udziału w postępowaniu.docPaweł Kotynia42 kB
Pobierz plik (zal_nr 4 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)zal_nr 4 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docPaweł Kotynia47 kB
Pobierz plik (zal_nr 5 - wykaz_robot.doc)zal_nr 5 - wykaz_robot.docPaweł Kotynia48 kB
Pobierz plik (zal_nr 6 - wykaz_osob.doc)zal_nr 6 - wykaz_osob.docPaweł Kotynia49 kB
Pobierz plik (zal_nr 7 - projekt_umowy-1.doc)zal_nr 7 - projekt_umowy-1.docPaweł Kotynia103 kB
Pobierz plik (zal_nr 8 -podwykonawcy.doc)zal_nr 8 -podwykonawcy.docPaweł Kotynia32 kB
Pobierz plik (Mapka z lokalizacjami punktów wierceń do opinii geotechnicznej dla sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.pdf)Mapka z lokalizacjami punktów wierceń do opinii geotechnicznej dla sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.pdfPaweł Kotynia15650 kB
Pobierz plik (Kanalizacja Sokołówka.zip)Kanalizacja Sokołówka.zipPaweł Kotynia26274 kB
Pobierz plik (Kanalizacja Żelechlinek ul Jana Susika.zip)Kanalizacja Żelechlinek ul Jana Susika.zipPaweł Kotynia19681 kB
Pobierz plik (Kanalizacja Żelechlinek ul Targowa,Rolnicza,Wyzwolenia,Rynek.zip)Kanalizacja Żelechlinek ul Targowa,Rolnicza,Wyzwolenia,Rynek.zipPaweł Kotynia25640 kB
Pobierz plik (SUW Żelechlinek.zip)SUW Żelechlinek.zipPaweł Kotynia11077 kB
Pobierz plik (Wodociąg Łochów.zip)Wodociąg Łochów.zipPaweł Kotynia10714 kB
Pobierz plik (Wodociąg Sabinów.zip)Wodociąg Sabinów.zipPaweł Kotynia22625 kB
Pobierz plik (Wodociąg Świniokierz Dworski.zip)Wodociąg Świniokierz Dworski.zipPaweł Kotynia14030 kB
Pobierz plik (Zestaw hydroforowy Stanisławów.zip)Zestaw hydroforowy Stanisławów.zipPaweł Kotynia19926 kB
Pobierz plik (siwz_zmiana-06-03-2017.doc)siwz_zmiana-06-03-2017.docPaweł Kotynia60 kB
Pobierz plik (Załącznik 2h.pdf)Załącznik 2h.pdfPaweł Kotynia311 kB
Pobierz plik (zapytanie do siwz 07.03.2017.pdf)zapytanie do siwz 07.03.2017.pdfPaweł Kotynia55 kB
Pobierz plik (wyjaśnienie siwz 08.03.2017.pdf)wyjaśnienie siwz 08.03.2017.pdfPaweł Kotynia86 kB
Pobierz plik (siwz_zmiana-08-03-2017.doc)siwz_zmiana-08-03-2017.docPaweł Kotynia40 kB
Pobierz plik (pytania do siwz.2.pdf)pytania do siwz.2.pdfPaweł Kotynia37 kB
Pobierz plik (pytania do siwz.3.pdf)pytania do siwz.3.pdfPaweł Kotynia23 kB
Pobierz plik (odp. zapytanie 2 i 3.pdf)odp. zapytanie 2 i 3.pdfPaweł Kotynia47 kB
Pobierz plik (siwz_zmiana_14.03.2017.doc)siwz_zmiana_14.03.2017.docPaweł Kotynia33 kB
Pobierz plik (przedmiar robót - zmiana zał 2e.pdf)przedmiar robót - zmiana zał 2e.pdfPaweł Kotynia57 kB