Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek

środa, 07 marzec 2018, 21:09

 

07/03/2018    S46    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Żelechlinek: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2018/S 046-100483

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Żelechlinek
590647836
ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek
Żelechlinek
97-226
Polska
Osoba do kontaktów: Artur Wojtysiak
Tel.: +48 447122712
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 447122770
Kod NUTS: PL713

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zelechlinek.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.zelechlinek.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek.

Numer referencyjny: RPR.271.1.2.2018

 

II.1.2)Główny kod CPV
09331200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek”. Zakres zadania obejmuje dostawę oraz montaż 95 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000
45311000
45315600
45315100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Żelechlinek.

II.2.4)Opis zamówienia:

W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty:

I. Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 3,08 kW montowanej na dachu budynku (21 sztuk na budynkach mieszkalnych oraz 1 sztuka na budynku gospodarczym),

II. Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 3,08 kW (1-faz) montowanej na dachu budynku (1 sztuka na budynku mieszkalnym),

III. Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 5,08 kW montowanej na dachu budynku (65 sztuk na budynku mieszkalnym oraz 6 sztuk na budynku gospodarczym),

IV. Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 5,08 kW naziemnej (1 szt. na gruncie).

W ramach wyżej wymienionych robót wyszczególnia się m.in.: konstrukcje wsporcze, montaż paneli fotowoltaicznych, montaż inwerterów systemu fotowoltaicznego, instalacje elektryczne. Zamawiający wymaga dostawy paneli fotowoltaicznych fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna wraz z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na roboty montażowo - budowlane / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na żywotność (wydajność) panela fotowoltaicznego / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na inwertery / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPLD.04.01.02-10-0101/16
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że na podstawie art.24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 2 500 000,00 PLN.

Dla potrzeb oceny spełnienia warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 2 500 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

— dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą określone przepisami uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65), z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego - wymagane co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie,

— dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą określone przepisami uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65), z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego - wymagane co najmniej trzyletnie doświadczenie w tym zakresie,

— dysponuje co najmniej jedną osobę posiadającą ważny certyfikat instalatorów OZE wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie systemów fotowoltaicznych,

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej: 5 (pięć) dostaw wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, w tym co najmniej 2 (dwie), każda o mocy powyżej 300 kW (moc pojedynczej instalacji lub łączna moc kilku instalacji w ramach jednego kontraktu).

Uwaga: Zamawiający informuje, iż do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej będzie brał również pod uwagę wykazane przez Wykonawców zadania zgodne z przedmiotem zamówienia, które wykonywali zarówno w formule robót budowlanych, jak i w formule dostaw z montażem.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki, jeżeli przedłoży dokumenty, o których mowa w rozdziale VI. 3. 2)- 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wykaz osób i wykaz dostaw lub usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, do ustalenia z Zamawiającym harmonogramu dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej na poszczególnych posesjach.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania użytkownikom instalacji instrukcji obsługi instalacji (zawierającej m.in. zalecenia bieżącej konserwacji).

4. Wynagrodzenie za realizację zamówienia jest wynagrodzeniem kosztorysowym, płatnym w oparciu o fakturę VAT wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz STWiOR, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy- 10 % ceny całkowitej brutto oferty.

6. W okresie trwania realizacji zadania i gwarancji Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego przeprowadzić badania dostarczonych modułów fotowoltaicznych w niezależnym laboratorium na koszt Wykonawcy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/04/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/04/2018
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek- pokój nr 4 (I piętro).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

2. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8.

3. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - zwany dalej JEDZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

4. Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wykazu dostaw lub usług, które zamierza zlecić podwykonawcom.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale VI. 3. SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia warunków oraz braku podstaw do wykluczenia.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niżej wymienionych dokumentów, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

1) Karty katalogowe paneli fotowoltaicznych oraz certyfikaty:

IEC 61215 – Certyfikat odporności na grad,

IEC 62804 - Certyfikat odporności na efekt PID,

IEC 62716 - Certyfikat odporności na amoniak,

UNI 9177 - Certyfikat odporności na ogień,

IEC 61701- Certyfikat odporności na mgłę solną,

2) karty katalogowe inwerterów oraz certyfikaty: certyfikaty DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727,

3) karty katalogowe kabli DC AC

7. Wykonawca (zgodnie z postanowieniem art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (http://bip.zelechlinek.pl) informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SIWZ), w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do dnia 16.04.2018 r. do godz. 10:00. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 60 000,00 PLN, słownie sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr

9. Formy wniesienia wadium:

1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego – PBS Tomaszów Mazowiecki O/Budziszewice 46 8985 0004 0040 0400 0097 0010 z dopiskiem „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego;

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

Z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) w gwarancjach bankowych;

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.- Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/03/2018
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiar
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdfPaweł Kotynia144 kB
Pobierz plik (projekt budowlany cz. 2.pdf)projekt budowlany cz. 2.pdfPaweł Kotynia7853 kB
Pobierz plik (siwz.doc)siwz.docPaweł Kotynia279 kB
Pobierz plik (projekt budowlany cz. 1.pdf)projekt budowlany cz. 1.pdfPaweł Kotynia7853 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Techniczna.docx)Specyfikacja Techniczna.docxPaweł Kotynia46 kB
Pobierz plik (wykaz lokalizacji.xlsx)wykaz lokalizacji.xlsxPaweł Kotynia14 kB
Pobierz plik (zal_nr 1 - formularz_ofertowy.doc)zal_nr 1 - formularz_ofertowy.docPaweł Kotynia79 kB
Pobierz plik (zal_nr 6 - wykaz_osob.doc)zal_nr 6 - wykaz_osob.docPaweł Kotynia95 kB
Pobierz plik (zal_nr 7- oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc)zal_nr 7- oswiadczenie_grupa_kapitalowa.docPaweł Kotynia53 kB
Pobierz plik (zal_nr 8 - projekt_umowy.doc)zal_nr 8 - projekt_umowy.docPaweł Kotynia148 kB
Pobierz plik (zal_nr 9 -podwykonawcy.doc)zal_nr 9 -podwykonawcy.docPaweł Kotynia51 kB
Pobierz plik (Zalacznik_4_Instrukcja_wypelniania_JEDZ.pdf)Zalacznik_4_Instrukcja_wypelniania_JEDZ.pdfPaweł Kotynia1155 kB
Pobierz plik (Zał nr 1a do formularza ofertowego.xlsx)Zał nr 1a do formularza ofertowego.xlsxPaweł Kotynia15 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2- Przedmiar.zip)Załącznik nr 2- Przedmiar.zipPaweł Kotynia284 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - FORMULARZ -JEDZ.DOC)Załącznik nr 3 - FORMULARZ -JEDZ.DOCPaweł Kotynia190 kB
Pobierz plik (Zal nr 5- wykaz dostaw.docx)Zal nr 5- wykaz dostaw.docxPaweł Kotynia65 kB
Pobierz plik (Zal_ nr 10 do SIWZ.docx)Zal_ nr 10 do SIWZ.docxPaweł Kotynia51 kB
Pobierz plik (odpowiedzi na pytania- RPR.271.1.2.2018.pdf)odpowiedzi na pytania- RPR.271.1.2.2018.pdfPaweł Kotynia77 kB
Pobierz plik (odpowiedź na zapytanie nr 2.pdf)odpowiedź na zapytanie nr 2.pdfPaweł Kotynia361 kB
Pobierz plik (odpowiedź na zapytanie nr 3.pdf)odpowiedź na zapytanie nr 3.pdfPaweł Kotynia41 kB