Ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek

czwartek, 03 wrzesień 2015, 15:09

Ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U.
 z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Żelechlinek Uchwały Nr IV/17/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Żelechlinek,
Pl. 1000-lecia 1, 97-226 Żelechlinek, w terminie do dnia 25.09.2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Przedmiotem projektu dokumentu będzie zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek. Granica projektu dokumentu obejmuje obszar administracyjny gminy Żelechlinek.
Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, dostępną do wglądu
w Urzędzie Gminy Żelechlinek, Pl. 1000-lecia 1, 97-226 Żelechlinek.
Do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek sporządzana będzie prognoza oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Żelechlinek, Pl. 1000-lecia 1, 97-226 Żelechlinek w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U.
z 2013r. poz. 262 z późn. zm.) poprzez skrzynkę podawczą gminy na adres e-mail gmina@żelechlinek.pl w terminie do dnia 25.09.2015 r. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Żelechlinek.
Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.