Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Żelechlinek

piątek, 21 grudzień 2018, 16:39

Nz: ROA.0002.3.2018

            Zapraszam Pana/ią/ na III Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 28 grudnia
2018 roku (piątek) o godz. 1230
w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 4. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2019.
 5. Zapoznanie z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Żelechlinek na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Żelechlinek w 2019 roku.
 6. Przedstawienie opinii Komisji stałych Rady na temat projektu budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2019.
 8. Zapoznanie z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały w spawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Żelechlinek na lata 2019 – 2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2019 - 2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali, stanowiących mienie komunalne Gminy Żelechlinek, z podmiotami z którymi wcześniej zawierane były umowy na okres do 3 lat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata
  2018 – 2025.
 13. Informacja Wójta o pracy między Sesjami Rady Gminy Żelechlinek.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Mikinka

Adres strony z transmisji obrad oraz archiwalny zapis:

www.posiedzenia.pl/zelechlinek