Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Żelechlinek

czwartek, 27 maj 2021, 12:54

Żelechlinek, dnia 27.05.2021r.

Wójt Gminy Żelechlinek

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Żelechlinek

Lp.

Położenie

Nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Wg ewidencji gruntów

Powierzchnia w ha

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

( w złotych)

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Wadium

w zł

netto

brutto

1.

Żelechlinek

372/49

0,1218

niezabudowana

34.200

42.066

PT1T/00049417/0

4.000

2.

Żelechlinek

525

0,1136

niezabudowana

52.000

63.960

PT1T/00046545/5

6.000

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek:

Działka nr: 372/49: 20MN/U

Działka nr 525: 20MN/U

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości w terminie do dnia 23.06.2021r. do godz. 1500 . Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Żelechlinku PBS Tomaszów Maz. 46898500040040040000970010. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie w celu sporządzenia umowy kupna-sprzedaży.

Przetarg odbędzie się 28.06.2021r. o godz. 1000

w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, Plac Tysiąclecia 1

Dodatkowe informacje, dotyczące regulaminu oraz przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żelechlinku lub pod nr tel. (044) 712-27-12