Ogłoszenie o przetargu publicznym na zbycie ruchomości stanowiącej własność

czwartek, 17 styczeń 2013, 08:11

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Żelechlinek

ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek
tel.44 712 27 12 fax 44 712 27 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zelechlinek.pl

2. Przedmiot przetargu:
samochód specjalny, pożarniczy marki Star 29 Hydromil 1:

Rok produkcji:                                    1976 r.
Data pierwszej rejestracji:                    01.01.1976 r.
Nr rejestracyjny:                                  PKL 0084
Nr identyfikacyjny (VIN):                    A290158313
Pojemność/moc silnika:                        4680,00 cm ³,  77 KW
Przebieg:                                             10 359 km

3. Tryb przetargu:
przetarg publiczny

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać    następujące dane oferenta:
1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2. miejsce zamieszkania (siedziba),
3. numer telefonu,
4. numer PESEL  w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
5. datę sporządzenia oferty,
6. oferowaną cenę,
7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym oraz prawnym pojazdu i warunkami przetargu.

 

4. Cena wywoławcza samochodu:

Cena wywoławcza samochodu wynosi 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy złotych 00/100). Cenę ustalono na podstawie średnich cen rynkowych.

Przedmiot przetargu jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1, pkt 2 oraz  ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2011, nr 177, poz. 1054)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  600,00 zł                        (słownie złotych: sześćset złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy                PBS Tomaszów Mazowiecki O/Budziszewice 46 8985 0004 0040 0400 0097 0010 z dopiskiem „Wadium przetarg publiczny na zbycie ruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechlinek  (dowód wpłacenia wadium należy załączyć do oferty).

 

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Oferta dotycząca przetargu publicznym na zbycie ruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechlinek – nie otwierać przed 01.02.2013 r. godz. 10.30 na adres:

Urząd Gminy w Żelechlinku
ul. Plac Tysiąclecia 1
97-226 Żelechlinek

Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta,

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres albo złożyć w Urzędzie Gminy w Żelechlinku ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek,  pokój nr 2 (Sekretariat).

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 01.02.2013 r. do godz. 10.00.

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2. nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 01.02.2013 r. o godz. 10.30, w Urzędzie Gminy w Żelechlinku ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek,  pokój nr 4

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Gutkowice 17, 97-226 Żelechlinek gdzie można się zapoznać z jego stanem technicznym najpóźniej do dnia składania ofert

Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach                      od 08 °° do 16 °°.
Osoba do kontaktu w sprawie oględzin: Krzysztof Woźniak tel. 504 501 178.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.

9.Inne informacje:

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.
2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty.
3. Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży przed jej podpisaniem.

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży

 

 

Żelechlinek: 17.01.2013r

 

 

Załączniki do pobrania:
1. Oferta na zakup samochodu.
2. Wzór umowy sprzedaży.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiar
Pobierz plik (przetarg publiczny na zbycie ruchomości.pdf)przetarg publiczny na zbycie ruchomości.pdfPaweł Kwiatkowski154 kB
Pobierz plik (oferta + oświadczenie.doc)oferta + oświadczenie.docPaweł Kwiatkowski25 kB
Pobierz plik (Umowa sprzedaży.doc)Umowa sprzedaży.docPaweł Kwiatkowski33 kB
Pobierz plik (REGULAMIN na zbycie ruchomości.doc)REGULAMIN na zbycie ruchomości.docPaweł Kwiatkowski47 kB