konkurs ofert na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ...

poniedziałek, 25 listopad 2013, 16:52

Na podstawie art. 13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 234 poz. 1536, z 2011 r. Dz. U. Nr 112 poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205 poz. 1211,

Nr 208, poz.1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) oraz Uchwały  Nr XLI/213/2013 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 października 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żelechlinek z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami na 2014 rok

 

WÓJT GMINY ŻELECHLINEK

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku na terenie Gminy Żelechlinek.

1. Rodzaj zadania:

a) prowadzenie orkiestr i kapel ludowych,

b) organizowanie imprez kulturalnych,

c) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,

d) upowszechnianie, promowanie, popularyzacja twórczości i wykonawstwa artystycznego,

e) wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej,

f) pielęgnowanie tradycji regionalnych i lokalnych,

g) tworzenie warunków do rozwoju folkloru.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania – 25.000 zł. Dotacja Gminy na dofinansowanie  realizacji zadania nie może przekroczyć jego całkowitej wartości.

  1. Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny oferty pod względem spełnienia kryteriów określonych w pkt 7 ogłoszenia. Termin przekazania dotacji oraz wysokość poszczególnych transzy, jak również zasady składania sprawozdań dotyczących realizacji zadania zostaną określone w umowie sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

4. Termin realizacji zadania: od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku. Zadanie będzie realizowane na warunkach określonych w umowie oraz w złożonej ofercie.

5. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 grudnia 2013 roku do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Żelechlinku, 97-226 Żelechlinek, ul. Plac Tysiąclecia 1, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do w/w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku na terenie Gminy Żelechlinek”.

Oferta realizacji zadania musi zawierać:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Ponadto do oferty należy załączyć:

a) statut organizacji lub podmiotu

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (zgodnie z odrębnymi przepisami), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 17 grudnia 2013 r. o godz. 10.00.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich otwarcia przez komisję konkursową powołaną  przez Wójta Gminy Żelechlinek. Ocena ofert zostanie  dokonana w oparciu o kryteria:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie,

b) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 w/w ustawy będą realizować zadanie publiczne,

d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.
3 w/w ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.
3 w/w ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy w latach poprzednich na realizację zadań publicznych.

8. W roku 2012 wymienione wyżej zadanie realizowane było przy wsparciu z dotacji budżetu gminy w kwocie 20.000 zł oraz środków własnych podmiotu wykonującego zadanie w kwocie 300 zł. Natomiast w roku 2013 na realizację zadania przyznano dotację z budżetu gminy w wysokości 20.000 zł.

Żelechlinek, 25 listopada 2013 r.