Różne

Petycje

piątek, 22 kwiecień 2016, 12:54

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do organów Gminy Żelechlinek

L.P. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Przedmiot petycji, skan petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach przystapienie Gminy Zelechlinek do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea", 1_2016 24.03.2016 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  ROA.152.1.2016
 2. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach petycja aby Pracownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego (Adresata) wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji - zadania związane z poprawą efektywności energetycznej   -  dokonali analizy wyżej sygnalizowanej problematyki.
W rozumieniu wnioskodawcy - pomocna w dokonaniu przedmiotowej analizy może być załączona opinia prawna - pt. "Wymogi dotyczące znowelizowanych postanowień tzw. ekoprojketu", 2_2016
18.04.2016 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak ROA.152.2.2016
 3. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach utworzenie przez Kierownika JST - "biblioteczki samorządowca" - w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji - stosownie do wzmiankowanej dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt. 7 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.), 3_2016 18.04.2016 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak ROA.152.3.2016
 4. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod katem zachowania standardów otwartości danych, 4_2016 04.10.2016 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak ROA.152.4.2016
 5. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach utworzenie w oficjalnym serwisie internetowym gminy zakladki "Czyste Powietrze",
31.10.2016 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  ROA.152.5.2016
2017 rok
6. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Uwzględnienie wskazanych zapisów w umowie (lub aneksie do umowy) zawartej na 2017 r. pomiędzy gminą a schroniskiem dla bezdomnych zwierząt 26 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.1.2017
7. Szulc-Efekt sp. z o.o.   ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
wyrażenie zgody na podstawie art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Udostępnienie treści wniosku o udzielenie informacji publicznej w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 09 lutego 2017 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak Treść wniosku udostępniono zgodnie z żądaniem Wnioskodawcy
8.  wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Uwzględnienie wskazanych zapisów w umowie (lub aneksie do umowy) zawartej na 2017 r. pomiędzy gminą a schroniskiem dla bezdomnych zwierząt 2_2017   zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.2.2017
9. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach publiczny rejestr  umów 3_2017 03 marca 2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.3.2017
10. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

przystąpienie do konkursu "Podwórko Talentów NIVEA"

4_2017

09 maja 2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.4.2017
Rok 2018
11. Szulc-Efekt sp. z o.o.   ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
wyrażenie zgody na podstawie art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Budowa instalacji fotowoltaicznych na bydynkach użyteczności publicznej

1_2018

16 sierpnia 2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.1.20188
ROK 2019
12.

Szulc-Efekt sp. z o.o.   ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Organizator konkursu "Podwórko Talentów NIVEA" 

Xs - Events Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Okrężna 36
02-916 Warszawa

wyrażenie zgody na podstawie art.4 ust.3 ustawy o petycjach

przystąpienie do konkursu "Podwórko Talentów NIVEA"

1_2019

08.03.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  ROA.152.1.2019
13.

Dr Bogusław J.Feder 
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja
ul. Orzeczkowej 2
05-827 Grodzisk Mazowiecki 

Szulc-Efekt sp. z o.o.   ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

 

wyrażenie zgody na podstawie art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 zainteresowanie mieszkańców serwisem https://mikroporady.pl

2_2019

 22.03.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  ROA.152.2.2019
14. Szulc-Efekt sp. z o.o.   ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
wyrażenie zgody na podstawie art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 zapytanie dotyczące łącznych kosztów  użytkowania służbowych telefonów komórkowych

3_2019

31.05.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.3.2019
15. Szulc-Efekt sp. z o.o.   ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
wyrażenie zgody na podstawie art.4 ust.3 ustawy o petycjach

zapytanie dotyczące służbowych telefonów komórkowych

4_2019

11.07.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.4.2019
16. Szulc-Efekt sp. z o.o.   ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
wyrażenie zgody na podstawie art.4 ust.3 ustawy o petycjach

zapytanie w sprawie  wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym

5_2019

23.09.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.5.2019
17.

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13

00-412 Warszawa

dokonanie analizy możliwości wdrożenia  płatności bezgotówkowych

6_2019

14.10.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.6.2019
18.

Renata Sutor
ul. Rynek 8b
34-700 Rabka-Zdrój

wyrażenie zgody na podstawie art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Zmiana  przepisów prawa miejscowego i powszechnie obowiązującego 

7_2019

28.11.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji - przedłużenie terminu brak

ROA.152.7.2019

ROA.152.7.2019.1

19.

Renata Sutor
ul. Rynek 8b
34-700 Rabka-Zdrój

wyrażenie zgody na podstawie art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Zmiana  przepisów prawa miejscowego oraz popracie petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski

8_2019

06.12.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji - przedłużenie terminu brak ROA.152.8.2019
2020
20 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

W sprawie podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

1_2020

21.03.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji - przedłużenie terminu brak ROA.152.1.2020
21 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

elektronizacja procedur urzędowych

2_2020

26.03.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji - przedłużenie terminu brak Z treści petycji wynika że odpowiedź na petycję nie jest konieczna
22 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

lokalna tarcza antykryzysowa

3_2020

02.04.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji - przedłużenie terminu brak

 

ROA.152.3.2020

załącznik

23  wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

zdalny pomiar temperatury

4_2020

 22.04.2020  zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji - przedłużenie terminu  brak 5_2020
24

Szulc-Efekt sp. z o.o.   

ul. Poligonowa 1, 

04-051 Warszawa

wyrażenie zgody na podstawie art.4 ust.3 ustawy o petycjach

pytania dotyczące dezynfekcji

5_2020

11.08.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji - przedłużenie terminu brak ROA.152.5.2020
25 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

petycja w sprawie szczepionki

6_2020

10.12.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji - przedłużenie terminu brak ROA.152.6.2020
2021      
26 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Przygotowanie komunikatu/uchwały oraz pakietu profilaktycznego dla osób starszych

ROA.152.1.2021

06.02.2021    brak wycofanie petycji
27 TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGOSPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

Petycja do  Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO

ROA.152.2.2021

09.02.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  ROA.152.2.2021
28  Współwnioskodawca:
Organizator konkursu „Podwórko NIVEA”, Xs - Events Sp. z o. o. Sp. k, ul. Morszyńska 55, 02-916 Warszawa
Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp zoo, Prezes Zarządu: Adam Szulc, 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 1

 Petycja o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko NIVEA

ROA.152.3.2021

 01.04.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak   ROA.152.3.2021
29 Brak zgody na podanie danych wnoszącego petycję

Petycja w sprawie przekazania jej treści do wszystkich podległych szkół miejscowo właściwych dla terenu gminy.

ROA.152.4.2021

18.08.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.4.2021
2022
30 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody

Petycja w sprawie zmiany programu ochrony powietrza

ROA.152.1.2022

12.02.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.1.2022
31 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody  

Petycja w sprawie zmiany programu ochrony powietrza

ROA.152.2.2022

 01.03.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  ROA.152.2.2022
32 Brak zgody nadawcy na podanie danych wnoszącego petycję

Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej

ROA.152.3.2022

04.05.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.3.2022
33

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu – Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej

ROA.152.5.2022

21.06.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.5.2022
 34  Brak zgody na publikację danych wnoszącego petycję

 Petycja w sprawie realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

ROA.152.6.2022

 04.07.2022  zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  ROA.152.6.2022
35 Patryk Janusz Król

 Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

ROA.152.7.2022

22.07.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.7.2022
36 Brak zgody na podanie danych wnoszącego petycję Petycja w sprawie poinformowania o programie edukacyjnym 
ROA.152.8.2022
17.08.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.8.2022
37

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Petycja w sprawie  jakości powietrza w pomieszczeniach urzędowych
ROA.152.9.2022
14.10.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.9.2022
38

Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Petycja w sprawie stopnia zaawansowania prac nad zapewnieniem bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych 
ROA.152.10.2022
27.10.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.10.2022
39 Brak zgody na podanie danych wnoszącego petycję Petycja w sprawie  upamiętnienia szóstej rocznicy INTRONIZACJI Chrystusa Króla Polski w Krakowie-Łagiewnikach i potwierdzenie statusu cywilizacyjnego tutejszej gminy 
ROA.152.11.2022
25.11.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.11.2022
40 Brak zgody na podanie danych wnoszącego petycję Petycja w sprawie polepszenia sytuacji świadczenia usług sieciowych
ROA.152.12.2022
 08.12.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.12.2022
  2023
 41 Adresat petycji nie wyraził zgody na podanie jego danych

Petycja w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej

ROA.152.1.2023

07.09.2023 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak ROA.152.1.2023
42 Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Petycja w sprawie wdrażania procesów informatyzacji, integracji oprogramowania i automatyzacji procedur

ROA.152.2.2023

27.10.2023 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.2.2023
43 Teresa Garland ul. Żwirki i Wigury 13 a, skr. poczt. 88, 32-050 Skawina

Petycja w sprawie zamieszczenia na stronie internetowej gminy oraz na wszystkich tablicach informacyjnych obwieszczenia dla ludności polskiej
o przesłanej treści

ROA.152.3.2024

27.10.2023 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.3.2024
44

Rada Gminy Boboszewo
ul. Warszawska 9a
09-130 Baboszewo

Petycja w sprawie w sprawie wystąpienia do Sejmu RP z petycją

ROA.152.4.2024

12.12.2023 zgodnie z art. 10 ust.1 i 3 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak ROA.152.4.2024

  

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Żelechlinek w 2016 r. 

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Żelechlinek w 2017 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Żelechlinek w 2018 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Żelechlinek w 2019 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Żelechlinek w 2019 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Żelechlinek w 2020 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Żelechlinek w 2020 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Żelechlinek w 2021 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Żelechlinek w 2021 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Żelechlinek w 2022 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Żelechlinek w 2022 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Żelechlinek w 2023 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Żelechlinek w 2023 r.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

środa, 01 październik 2014, 13:33

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiar
Pobierz plik (Obwieszczenie Wojta Gminy Zelechlinek.pdf)Obwieszczenie Wojta Gminy Zelechlinek.pdfPaweł Kwiatkowski50 kB
Pobierz plik (PUA_Żelechlinek.pdf)Program usuwania wyrobów zawierających azbestPaweł Kwiatkowski8406 kB
Pobierz plik (ogłoszenie_w_sprawie_azbestu.doc)ogłoszenie_w_sprawie_azbestu.docPaweł Kwiatkowski23 kB
Pobierz plik (wniosek_utylizacja_azbestu.pdf)wniosek_utylizacja_azbestu.pdfPaweł Kwiatkowski35 kB
Pobierz plik (uchwala_w_sprawie_przyjecia_Programu_usuwania_azbestu_i_wyrobow_zawierajacych_azbest_z_terenu_GZ_na_lata_2014-2032.pdf)Uchwała Program usuwania azbestu...Paweł Kwiatkowski37 kB
Pobierz plik (uchwała_w_sprawie_przyjecia_zasad_finansowania_zadan_w_zakresie_realizacji_Programu_usuwania_azbestui_wyrobow_zawierajacych_azbest.pdf)Zasady finansowania Programu usuwania azbestu ...Paweł Kwiatkowski184 kB

Rejestr Instytucji Kultury

piątek, 15 luty 2013, 10:57

Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Żelechlinek, jest art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu, z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żelechlinku),
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiar
Pobierz plik (Rejestr Instytucji Kultury.doc)Rejestr Instytucji Kultury.docPaweł Kwiatkowski68 kB