Taryfy za pobór wody i odprowadzanie ścieków - 2015

czwartek, 21 maj 2015, 10:58

Uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 16 marca 2015r. ustalono taryfy:
- za pobraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę w wysokości 2,35 zł brutto za 1 m3;
- za odprowadzanie ścieków przemysłowych siecią kanalizacyjną w wysokości 5,00 zł  brutto za 1 m3;
- za odprowadzanie ścieków bytowych siecią kanalizacyjną w wysokości 3,40 zł brutto za  1 m3;
W/w uchwałą zatwierdzono miesięczną opłatę abonamentową od punktu rozliczeniowego (wodomierza) w wysokości 1,08 zł brutto.
Powyższe taryfy obowiązują od dnia 01 kwietnia 2015r. do dnia 31 marca 2016r.
Odbiorcy wody i dostawcy ścieków  uiszczają należności gotówką Inkasentowi lub na konto Nr: 46 89850004 0040 0400 0680 0001 PBS Tomaszów Maz.O/Budziszewice
w następujących terminach:
za I kwartał w terminie do 15 kwietnia,
za II kwartał w terminie do 15 lipca,
za III kwartał w terminie do 15 października,
za IV kwartał w terminie do 31 grudnia.
W przypadku nie dokonania odczytu wodomierza przez Inkasenta Odbiorcy proszeni
są o podanie aktualnego stanu wodomierza osobiście do Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Żelechlinku ul. Plac 1000-Lecia 1, pokój nr 6 lub telefonicznie: 44 712-27-12 wew. 17 lub wew. 24.
Zarządzeniem Nr 2/2015/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 16 marca 2015r. ustalono wysokość opłaty za odprowadzanie ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków
w Żelechlinku w wysokości 5,00 zł brutto za 1 m3.
Powyższa opłata obowiązuje w okresie od 1 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r.