U C H W A Ł A Nr XXXV/176/2005 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 15 listopada 2005 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechlinku.

Zał. Nr     do protokółu Nr XXXV/2005

z Sesji Rady Gminy Żelechlinek

odbytej w dniu 15 listopada 2005 r.

 

 

U C H W A Ł A     Nr  XXXV/176/2005

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 15 listopada 2005 r.

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechlinku.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. h) i art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493) oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255; z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 192, poz. 1963; z 2005 r. 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz. 788, 143, poz. 1199)     u c h w a l a   się ,  co  następuje:

 

§ 1. 1. W załączniku do Uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechlinku
i nadania jego Statutu w części II § 4 dodaje się pkt 6) w brzmieniu:

„6) stanowisko ds. świadczeń rodzinnych”.

2. W części III § 7 ust. 2 dodaje się pkt 5) w brzmieniu:

„5) Ustalanie, przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych obejmujących:

<!--[if !supportLists]-->1)      <!--[endif]-->zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

<!--[if !supportLists]-->2)      <!--[endif]-->świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne,

<!--[if !supportLists]-->3)      <!--[endif]-->postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna,

<!--[if !supportLists]-->4)      <!--[endif]-->przyznawanie zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego, którego egzekucja jest bezskuteczna.”

 
              §
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

            § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

            § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Andrzej Dziedzianowicz