Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żelechlinek RPR.271.1.8.2018

wtorek, 19 czerwiec 2018, 11:02

 

Ogłoszenie nr 574007-N-2018 z dnia 2018-06-19 r.

Gmina Żelechlinek: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żelechlinek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelechlinek, krajowy numer identyfikacyjny 59064783600000, ul. Plac Tysiąclecia  1 , 97226   Żelechlinek, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 122 712, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 447 122 770.
Adres strony internetowej (URL): http://zelechlinek.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.zelechlinek.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.zelechlinek.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek, sekretariat - pokój nr 2


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żelechlinek
Numer referencyjny: RPR.271.1.8.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest : „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żelechlinek”. I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żelechlinek, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), a także zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XL/502/17 z dnia 20.06.2017 roku oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechlinek przyjętego uchwałą Nr XVII/110/2015 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 02 grudnia 2015 r.( Tj. z 2015 r. poz. 135) 2. Odpady, będą odbierane ze wszystkich miejscowości Gminy Żelechlinek: Brenik, Budki Łochowskie, Bukowiec, Chociszew, Czechowice, Czerwonka, Dzielnica, Feliksów, Gawerków, Gutkowice, Gutkowice Nowiny, Ignatów, Janów, Józefin, Julianów, Karolinów, Kopiec, Lesisko, Lucjanów, Łochów, Łochów Nowy, Modrzewek, Naropna, Nowe Byliny, Nowiny, Petrynów, Radwanka, Sabinów, Sokołówka, Stanisławów, Staropole, Świniokierz Dworski, Świniokierz Włościański, Teklin, Władysławów, Wola Naropińska, Wolica, Żelechlin, Żelechlinek - Materiał pomocniczy usytuowania nieruchomości na terenie gminy zawiera Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żelechlinek dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Żelechlinek. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (wskazane w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028, dla regionu III), do których będą przekazywane odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone. 4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości tj.: 1) z nieruchomości zamieszkałych: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) - niesegregowane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 120 lub 240 litrowych, - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojemniki (nowe lub używane o odpowiednim standardzie technicznym i sanitarnym) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z wykazem nieruchomości przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy, - pojemniki zostaną dostarczone zgodnie z zapotrzebowaniem przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, - częstotliwość załadunku i wywozu – 1 raz w miesiącu w terminach podanych, w powszechnie udostępnionym do wiadomości mieszkańców harmonogramie, - w przypadkach gdy odpady nie zmieszczą się do pojemnika, Wykonawca ma obowiązek odebrania zmieszanych odpadów komunalnych wystawionych przez właściciela nieruchomości w workach, z zastrzeżeniem iż mają być to inne worki foliowe niż do selektywnej zbiórki odpadów, - Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania zanieczyszczonego terenu na skutek rozsypania odpadów, w wyniku jego działalności. b) segregowane odpady komunalne (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99) - odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych będzie się odbywać w systemie workowym, - worki do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca, - Wprowadza się następujące rodzaje worków: • zielony oznaczony napisem „SZKŁO” - z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, • żółty oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, • niebieski oznaczony napisem „PAPIER” – z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury z papieru i tektury; • szary oznaczony napisem „POPIÓŁ” – z przeznaczeniem na popioły z palenisk domowych, - worki foliowe do segregacji odpadów komunalnych powinny charakteryzować się następującymi parametrami: • materiał: folia polietylenowa LDPE o grubości zapewniającej ich wytrzymałość, • pojemność : zielony – 60 l, żółty – 120 l, niebieski – 120 l, szary – 60 l, • oznakowanie – wszystkie worki powinny być opatrzone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadach, wykazem odpadów, których nie należy wrzucać oraz nazwą, adresem i numerem telefonu Wykonawcy; - Wykonawca zobowiązany jest odbierać odpady wystawione w workach do segregacji odpadów komunalnych sprzed nieruchomości lub z altan śmietnikowych, - Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania zanieczyszczonego terenu na skutek rozsypania odpadów, w wyniku jego działalności, - po każdorazowym odbiorze odpadów komunalnych obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie właścicielom nieruchomości zamieszkałej worków do segregacji odpadów komunalnych poprzez ich pozostawienie przy wejściu do posesji, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków, - worki służące do segregacji odpadów komunalnych, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, - Wykonawca zobowiązany jest dostarczać do siedziby Zamawiającego żądaną ilość worków dla każdej frakcji selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, które w miarę potrzeby będą rozdysponowywane właścicielom nieruchomości zamieszkałych, - Częstotliwość załadunku i wywozu odpadów segregowanych - 1 raz w miesiącu, dla każdego rodzaju (koloru worka) odpadów komunalnych, w terminach podanych w powszechnie udostępnionym do wiadomości mieszkańców harmonogramie. c) odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01, 20 02 03 20 01 08). - odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które nie zostaną poddane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych procesowi kompostowania będzie się odbywać w systemie workowym tj., w workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „BIO” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, - worki do odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zapewnia Wykonawca, - worki foliowe do odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji powinny charakteryzować się następującymi parametrami: • materiał: folia polietylenowa LDPE o grubości zapewniającej ich wytrzymałość, • pojemność: 120 l, • oznakowanie – wszystkie worki powinny być opatrzone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadach, wykazem odpadów, których nie należy wrzucać oraz nazwą, adresem i numerem telefonu Wykonawcy, - Wykonawca zobowiązany jest odbierać odpady wystawione w workach do segregacji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji sprzed nieruchomości lub z altan śmietnikowych, - Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania zanieczyszczonego terenu na skutek rozsypania odpadów, w wyniku jego działalności, - po każdorazowym odbiorze odpadów komunalnych ulegających biodegradacji obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie właścicielom nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnego zbierania w/w frakcji odpadów poprzez ich pozostawienie przy wejściu do posesji, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków, - worki służące do segregacji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, - Wykonawca zobowiązany jest dostarczać do siedziby Zamawiającego worki do segregacji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które w miarę potrzeby będą rozdysponowywane właścicielom nieruchomości zamieszkałych, - Częstotliwość załadunku i wywozu - 1 raz w miesiącu, w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w terminach podanych w powszechnie udostępnionym do wiadomości mieszkańców harmonogramie. d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodzie 20 01 23*, 20 01 35, 20 01 36. - odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej). - zbiórka polegać będzie na załadunku odpadów na środek transportu, posprzątaniu miejsc odbioru oraz zagospodarowaniu odebranych odpadów, - częstotliwość wywozu - raz w miesiącu tj. przy odbiorze odpadów segregowanych, w terminach podanych w powszechnie udostępnionym do wiadomości mieszkańców harmonogramie e) odpady remontowo – budowlane (gruz oraz odpady pochodzące z drobnego remontu) - odpady remontowo – budowlane będą gromadzone w pojemnikach 120 l, - pojemniki do odbioru odpadów remontowo – budowlanych zapewnia Wykonawca, na podstawie złożonego Zamawiającemu zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, - Wykonawca w terminie 2 dni od uzyskania informacji przez Zamawiającego dostarczy na teren nieruchomości określoną ilość pojemników (max. 480 l), - odbiór pojemników odbywać się będzie na podstawie złożonego przez Zamawiającego zgłoszenia do Wykonawcy, - zbiorka nie obejmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 2) z Punktów Odbioru Odpadów Komunalnych: a) Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 03 07, 16 01 03, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) - odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, chemikaliów oraz ubrań i tekstyliów odbywać się będzie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Żelechlinek, przy ul. Wojska Polskiego 14, - częstotliwość odbioru – na telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenie Zamawiającego, - Wykonawca zobowiązuje się odebrać w/w odpady w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego, - obowiązkiem Wykonawcy będzie przekazanie odebranych odpadów do zagospodarowania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu, w miesiącach następujących po miesiącach, w których odebrano w/w odpady kart przekazania odpadów, - Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojemniki i kontenery w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o następującej pojemności: • odpady wielkogabarytowe – kontener KP10, • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kontener KP 5, • zużyte opony – kontener KP 5, • chemikalia – pojemnik 1100 L, • ubrania i tekstylia – pojemnik 1100 L b) Z punktu odbioru przeterminowanych leków (20 01 32, 20 01 31): - odbiór odpadów typu przeterminowane leki odbywać się będzie z dotychczas funkcjonujących punktów stacjonarnych zlokalizowanych w następujących miejscach: • Apteka „Św. Antoniego” ul. Jana Susika 5, 97-226 Żelechlinek; • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelechlinku, ul. Jana Susika 4, 97-226 Żelechlinek. - Częstotliwość załadunku i wywozu - w razie potrzeby na telefoniczne /e-mailowe zgłoszenie, - Wykonawca zobowiązuje się odebrać w/w odpady w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego, - obowiązkiem Wykonawcy będzie przekazanie odebranych odpadów do zagospodarowania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu, w miesiącach następujących po miesiącach, w których odebrano w/w odpady kart przekazania odpadów, - Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć punkty w odpowiednią ilość wkładów kartonowo foliowych najpóźniej, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, - Wkłady kartonowo foliowe Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo wymieniać przy odbiorze w/w odpadów. c) Z punktu odbioru zużytych baterii i akumulatorów: - Odbiór odpadów typu zużyte baterie i akumulatory odbywać się będzie z dotychczas funkcjonujących punktów stacjonarnych zlokalizowanych w następujących miejscach: • Publiczna Szkoła Podstawowa w Żelechlinku, ul. Witosa 1A, 97-226 Żelechlinek; • Urząd Gminy w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek. - częstotliwość załadunku i wywozu - w razie potrzeby na telefoniczne /e-mailowe zgłoszenie przez Zamawiającego, - Wykonawca zobowiązuje się odebrać w/w odpady w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego, - obowiązkiem Wykonawcy będzie przekazanie odebranych odpadów do zagospodarowania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu, w miesiącach następujących po miesiącach, w których odebrano w/w odpady kart przekazania odpadów, - pojemniki do odbioru baterii i akumulatorów zapewnia Wykonawca najpóźniej, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. II SZCZEGÓŁOWE DANE CHARAKTERYZUJACE ZAMÓWIENIE: 1) Powierzchnia Gminy Żelechlinek wynosi ok. 9 200 ha, 2) Szacunkowa liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Żelechlinek na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 3353, 3) Szacunkowa liczba osób zamieszkujących Gminę Żelechlinek wynosi : 3020, 4) Szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi: 1010, 5) Szacunkowa liczba nieruchomości sezonowych: 64, 6) Liczba nieruchomości o utrudnionym dojeździe do posesji wynosi: ok. 19, 7) Szacunkowa ilość w skali roku odbieranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych z terenu Gminy Żelechlinek wynosić będzie 484 m3, 8) Szacunkowa liczba właścicieli nieruchomości, od których odbierane będą odpady zielone (od 01.04 do 31.10) wynosi: 71, 9) Szacunkowa ilość pojemników: a) Pojemnik 120 l – 787, b) Pojemnik 240 l – 223, c) Pojemnik 1100 l – 2 szt., d) Kontener KP10 – 1 szt., e) Kontener KP5 – 2 szt., 10) Ilości odpadów odebranych z terenu Gminy Żelechlinek określone na podstawie kart przekazania odpadów oraz sprawozdań podmiotów świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za okres od 01.01.2017 r. – 31.01.2017 r. KOD ODPADU, NAZWA ODPADU, ILOŚĆ ZEBRANYCH ODPADÓW W MG 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury: 121,546/ 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych: 31,114/ 15 01 07 Opakowania ze szkła: 45,466/ 16 01 03 Zużyte opony: 3,64/ 20 01 23* Urządzenia zawierające freony: 0,283/ 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki: 0,607/ 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35: 1,991/ 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne: 427,67/ 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe: 14,73/ SUMA: 647,047 11) Kilometraż dróg wynosi w przybliżeniu ogółem 90 km (plan uwarunkowania rozwoju komunikacji - załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia jako czynność pomocniczą przy przygotowywaniu oferty. Zamawiający nie pokrywa kosztów z tym związanych. W trakcie trwania zamówienia przewiduje się zmianę liczby gospodarstw domowych oraz liczby mieszkańców o około +/- 10%. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90511000-2

90533000-2

90512000-9

90513100-7

90514000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2018-07-01

2019-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, - posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żelechlinek, prowadzonego przez Wójta Gminy Żelechlinek, - posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 250 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - wykonał, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 (jedną) usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy polegającą na odbiorze odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 700 Mg/rok; - dysponuje: • co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, • co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, • co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, • co najmniej 1 pojazdem o masie całkowitej i gabarytach umożliwiających dojazd do posesji o utrudnionym dojeździe, • oprogramowaniem oraz odpowiednimi licencjami umożliwiającymi odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, 2) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żelechlinek, prowadzonego przez Wójta Gminy Żelechlinek, 3) aktualny wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 4) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 250 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 5) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ), w tym: • co najmniej 1 (jedną) usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy polegającą na odbiorze odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 700 Mg/rok; 6) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 6 do SIWZ), w tym co najmniej: • 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, • 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, • 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, • 1 pojazd o masie całkowitej i gabarytach umożliwiających dojazd do posesji o utrudnionym dojeździe, • oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie- grupa kapitałowa (załącznik nr 7 do SIWZ); 3) Oświadczenie wraz z wykazem robót, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom – załącznik nr 9 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogą być wprowadzone pod warunkiem, że wynikają one z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, a od zmiany postanowień uzależnione jest prawidłowe wykonanie zadania. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku: 1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, 2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiana wysokości poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych w postaci: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła lub sposobu jego obliczania określonych w Rozporządzeniach Ministra Środowiska: z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) oraz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), 4. Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH